Beretning om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis

15-01-2021

Beretning nr. 10/2020

Beretningen handler om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- og Boligministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019. Med tilfredsstillende tilsyn forstår vi, at ministeriet har ført et tilsyn, der har betrygget ministeriet i, at Post Danmarks regnskabspraksis er i overensstemmelse med gældende regler. For at besvare undersøgelsens formål har vi undersøgt: 

  • om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udført sit tilsyn i overensstemmelse med lovgivningen
  • om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem sit tilsyn har sikret sig yderligere viden, når styrelsen har fået kendskab til risici for, at Post Danmark ikke efterlever regnskabsreglerne. 

Rigsrevisionen vurderer, at Transport- og Boligministeriets tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019 ikke har været helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at ministeriet ikke på alle områder har haft en indsigt, der kan betrygge ministeriet i, at Post Danmarks regnskabspraksis er korrekt. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i marts 2020 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. januar 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2020 om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Post Dan­marks regnskabspra­k­sis har været tilfredsstillende og overholdt gæl­den­de regler i perioden 2011-2019, og om Transportministeriet har ført et til­freds­stillende tilsyn med Post Danmarks overholdelse af vilkår for be­for­drings­forpligtelsen, fordeling af fællesomkostninger på befordrings­plig­tige og konkurrenceudsatte produkter og tjenester mv. 

Rigsrevisionens revisionsadgang til Post Danmark går gennem Trans­port­­­mini­ste­riet som ejer og tilsynsmyndighed. Det betyder, at Rigsrevisionens adgang til Post Dan­mark er begrænset til det materiale, som Transportministe­riet har eller kan indhente som ejer, eller det materiale, som Trafikstyr­el­sen allerede har indhentet i tilsynet. 

PostNord AB er ejet af den danske og den svenske stat med henholdsvis 40 % og 60 % af aktierne. Post Danmark A/S og PostNord Logistics er 2 af flere datterselskaber under PostNord AB. Post Danmark varetager befor­drings­pligtige posttjenester i Danmark, fx landsdækkende postbefor­dring af adresserede breve. Post Danmark leverer også konkurrenceud­sat­te tjenester, fx pakkepost. For at sikre, at Post Danmark følger lovgiv­ningen og har en korrekt regnskabsmæssig adskillelse mellem befor­drings­­pli­gtige og konkurrenceudsatte produkter, opstiller Trafikstyrel­sen i et regnskabsreglement krav til Post Danmarks regnskabspraksis. Tilsynsforpligtelsen varetages af Trafikstyrelsen, der ligeledes udarbej­der et regnskabsreglement for Post Danmark. 

Statsrevisorerne finder, at Transportministeriets tilsyn med Post Dan­marks regnskabspraksis i perioden 2011-2019 ikke har været helt til­freds­stillende.

Transportministeriet har ikke i tilstrækkelig grad efterspurgt viden om, hvorvidt Post Danmarks fordeling af fællesomkostninger og prissætning er i overensstemmelse med lovgivningen, eller baggrunden for, at påstande om krydssubsidiering kan afvises.

Konsekvensen er bl.a., at der kan være tvivl om, hvor­vidt Post Danmarks regnskabspraksis er korrekt. Statsrevisorerne opfordrer derfor Transportministeriet til at styrke tilsynet med Post Danmark. 

Statsrevisorerne noterer sig: 

  • At Trafikstyrelsen baserer dele af tilsynet med Post Danmarks regn­skabspraksis på en erklæring fra Post Danmarks eksterne revisor, men at Trafikstyrelsen ikke har stillet krav om graden af sikkerhed i revisorerklæringen.
  • At Trafikstyrelsen ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at vur­de­re, om Post Danmarks avancer på frimærkefrankerede breve var rimelige. Trafikstyrelsen har ikke haft nedskrevne procedurer for godkendelse af Post Danmarks priser på frimærkefrankerede breve og har heller ikke fastsat objektive kriterier for, hvad styrelsen vur­de­rer som en rimelig avance.
  • At Transportministeriet og Trafikstyrelsen flere gange som led i ejerskabet af og tilsynet med Post Danmark har iværksat ekster­ne undersøgelser af, om Post Danmark har efterlevet regnskabs­reg­ler­ne, herunder regler for fordeling af fællesomkostninger og spørgs­mål om krydssubsidiering. Undersøgelsen fra 2014 viste så­le­des, at størstedelen af omkostningerne – i overensstemmelse med regnskabsreglemen­­tet – blev pålagt de befordringspligtige pro­duk­ter, selv om disse udgjor­de under halvdelen af produkterne. I en anden undersøgelse fra 2020 blev påstande om krydssubsidiering afvist, men blev afrapporteret uden analyser og baggrund for konklusionerne. Transportministeriet og Trafikstyrelsen kunne således have efterspurgt mere viden og opnået større sikkerhed for, at Post Danmark efterlever regnskabsreglerne."

Rigsrevisionens notat af 5. marts 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2020 om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Transportministeriets arbejde med at nedskrive procedurer og retningslinjer som grundlag for at vurdere rimeligheden af Post Danmarks avancer på frimærkefrankerede breve
  • Transportministerens initiativer for at sikre, at tilsynet i eventuelle fremtidige tilfæl­de kan være betrygget i, at Post Danmark overholder de gældende regler. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 18. januar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2020 om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Transportministeriets arbejde med at nedskrive procedurer og retningslinjer som grundlag for at vurdere rimeligheden af Post Danmarks avancer på frimærkefrankerede breve
  • Transportministerens initiativer for at sikre, at tilsynet i eventuelle fremtidige tilfælde kan være betrygget i, at Post Danmark overholder de gældende regler. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik