Beretning om regionernes præhospitale indsats

22-01-2014

Beretning nr. 7/2013

Beretningen handler om den hjælp, som akut syge eller tilskadekomne borgere modtager inden ankomst til sygehuset.

Formålet med beretningen er at vurdere, om regionerne har et gennemsigtigt grundlag for at vurdere, at den sundhedsfagligt set rette hjælp sendes til borgeren til rette tid og til de lavest mulige omkostninger. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgen­de spørgsmål: 

  • Tilrettelægger regionerne den præhospitale indsats, så borgeren ud fra en sundhedsfag­lig vurdering får den rette hjælp til rette tid?
  • Har regionerne indsigt i, om den præhospitale indsats tilrettelægges til lavest mulige om­­kostninger?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. januar 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Den præhospitale indsats er den hjælp, som akut syge, tilskadekomne eller fødende modtager, inden de ankommer til sygehuset.

Regionerne har siden 2007 haft ansvar for indsatsen, som samlet set koster ca. 2,1 mia. kr. om året. Regionerne har i flere år forbedret kvaliteten i indsatsen, bl.a. ved at indføre sundhedsfaglig visitation på vagtcentralerne, øget behandling af borgerne in­den ankomst til sygehuset, Den Danske Kvalitetsmodel, ambulanceudbud mv.

Statsrevisorerne finder det meget tilfredsstillende, at regionerne har sikret, at akut hjælp i de fleste tilfælde når frem til borgerne i rette tid.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at regionerne ikke ved nok om, hvorvidt borgerne modtager den rette hjælp, og om den præhospitale ind­sats er tilrettelagt til lavest mulige omkostninger. Der er således ikke sikkerhed for, at borgere på tværs af regionerne får akut hjælp af tilstrækkelig høj kvalitet.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

  • At regionerne ikke har operationelle mål for, hvilken effekt den præhospitale indsats skal have, og at regionerne ikke følger systematisk op på, om borgerne har fået den rette hjælp.
  • At regionerne selv fastsætter kravene til kvaliteten af den præhospitale indsats, og hvordan de følger op. Alligevel er der væsentlige mangler i regionernes evne til at følge egne retningslinjer og kvalitetsparametre, fx for den sundhedsfaglige rådgivning, man giver borgeren.
  • At regionerne ikke har fælles standarder for kvalitet og effekt af den præhospitale indsats, hvilket vanskeliggør sammenligning på tværs af regionerne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kunne således med fordel sammen med regionerne fastsætte få, fælles og styrbare minimumsstandarder for kvalitet og effekt af indsatsen.
  • At selv om mulighederne for at mindske omkostningerne ved udbud af ambulancekørsel mv. er begrænset af et monopollignende marked, er der potentiale for at minimere omkostningerne til den præhospitale indsats, fx ved brug af kontrolbud og driftsoptimering."

Rigsrevisionens notat af 17. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om ministerens bemærkninger til og opfølgning på beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • implementeringen af de fælles regionale kvalitetsmål
  • implementeringen af den præhospitale patientjournal, der skal levere data til opfølgning på kvaliteten af den præhospitale indsats.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • implementeringen af den præhospitale patientjournal, der skal levere data til opfølgning på kvaliteten af den præhospitale indsats
  • implementeringen af fælles regionale kvalitetsmål for indsatsen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik