Beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

23-06-2010

Beretning nr. 13/2009

Beretningen handler om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Ved fusionen (sammenlægningen), der fandt sted den 1. november 2005, blev ansvaret for at inddrive borgeres og virksomheders restancer til det offentlige overført til SKAT. Inden sammenlægningen inddrev kommunerne, Økonomistyrelsen, politiet og ToldSkat restancerne.

Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT ved indgangen til 2010 har nået de mål og forudsætninger, som Folketinget fastsatte som formålet med fusionen på inddrivelsesområdet.

Beretningen vurderer på den baggrund, hvor langt SKAT er nået med at gennemføre de forudsatte tiltag på områder inden for organisatoriske, administrative og systemmæssige tiltag, besparelser på personale og udvikling af medarbejdernes kompetencer, måling af effekten af restanceinddrivelsen og anvendte inddrivelsesmetoder samt størrelsen af de restancer, som virksomheder og borgere skylder til det offentlige.

Undersøgelsen er sat i gang af egen drift.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. juni 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne har siden fusionen af de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder 1. november 2005 fulgt SKATs inddrivelse af skatter og afgifter tæt, og Statsrevisorerne har ved flere lejligheder udtrykt bekymring for udviklingen i restancerne, dvs. borgeres og virksomheders gæld til det offentlige.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at SKAT ikke har formået at reducere de samlede restancer efter fusionen, som ultimo 2009 udgjorde 66,9 mia. kr.

Selv om en del af stigningen i restancerne kan henføres til den økonomiske lavkonjunktur, der satte ind i 2008, og SKATs øgede fokus på retssikkerhed, viser beretningen væsentlige indikationer på, at SKATs arbejde med at inddrive restancerne ikke har haft den nødvendige kvalitet og det nødvendige omfang.

Statsrevisorerne konstaterer, at SKAT har gennemført en række organisatoriske og administrative tiltag, der bidrager til at opfylde de mål, som Folketinget har opstillet for fusionen.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at SKAT 4½ år efter fusionen stadig ikke har opfyldt flere af målene for fusionen. I den forbindelse skal Statsrevisorerne pege på, at:

 • SKAT har manglet basal viden om, hvor store beløb man årligt inddriver, hvor mange resurser man har brugt på opgaven, og hvilke inddrivelsesmetoder der er de mest effektive. SKAT kan således ikke i tilstrækkelig grad dokumentere, i hvilket omfang man indfrier Folketingets intentioner om en mere effektiv restanceinddrivelse
 • der er en uensartet sagsbehandling på inddrivelsesområdet, som alene er geografisk begrundet, dvs. at skatteregionerne på forskellig vis har anvendt strategien og planen for inddrivelse, ligesom det ikke er sikret, at alle regioner har anvendt samme inddrivelsesmetoder. Således er restancer i flere tilfælde fejlagtigt flyttet fra de inddrivelige til de ikke-inddrivelige restancer, hvor inddrivelsen er mindre intensiv
 • der måtte afskrives 781,5 mio. kr. - bl.a. på grund af forældelse - i forbindelse med skattecentrenes overførsel af restancesager til det landsdækkende inddrivelsescenter
 • SKAT ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret indsatsen mod skyldnere med størst betalingsevne
 • SKAT endnu ikke har etableret et samlet it-system, der skal understøtte inddrivelsesopgaven (EFI)
 • SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at man råder over medarbejdere med de rette kompetencer til at løse inddrivelsesopgaverne."

Rigsrevisors notat af 25. oktober 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som Skatteministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

 • SKATs organisatoriske, administrative og systemmæssige tiltag ved fusionen
 • SKATs besparelser på personale og udvikling af medarbejdernes kompetencer
 • SKATs måling af effekten af inddrivelsen
 • SKATs inddrivelse af restancer efter fusionen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 4 områder:

 • Skatteministeriets ibrugtagning af it-systemet "Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI)"
 • Skatteministeriets besparelser på personale
 • Skatteministeriets implementering af nye statistikker
 • Udviklingen i inddrivelsen af restancer.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. november 2010

Beretning 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil fortsat meget nøje følge udviklingen i SKATs inddrivelse af restancerne, dvs. borgere og virksomheders gæld til det offentlige.

Statsrevisorerne konstaterer, at skatteministeren har taget en række fremadrettede initiativer til en mere effektiv restanceinddrivelse og til udarbejdelse af nye restancestatistikker. Statistikken skal give SKAT basal viden om, hvor mange restancer der er inddrevet, hvor mange resurser SKAT har brugt på området, og hvilke inddrivelsesmetoder der er mest effektive."

Rigsrevisors notat af 4. december 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Notatet handler om de initiativer, som Skatteministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

 • Skatteministeriets ibrugtagning af it-systemet "Et Fælles Inddrivelsessystem" (EFI)
 • Skatteministeriets besparelser på personale
 • Skatteministeriets implementering af nye restancestatistikker
 • udviklingen i inddrivelsen af restancer.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets ibrugtagning af it-systemet EFI
 • udviklingen i inddrivelsen af restancer.

Rigsrevisionen anser det ikke for hensigtsmæssigt at følge op på besparelsesmålsætningen for inddrivelsesområdet isoleret set, da der er siden beretningens afgivelse er sket ændringer i besparelsesmålsætningerne for SKAT. Rigsrevisionen vil følge op på personalebesparelserne i SKAT som helhed i forbindelse med opfølgningen på beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II).

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. december 2012

Beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at SKAT ikke har formået at reducere restancerne siden fusionen af de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder i 2005.

Siden beretningen blev afgivet i 2010, er borgeres og virksomheders gæld til det offentlige igen steget fra 66,9 mia. kr. i 2009 til 73,6 mia. kr. i 2011 (2009-priser, svarende til 77,5 mia. kr. i 2011-priser). SKATs restancemåltal på finansloven er ikke nået siden 2006, og de forudsatte effektiviseringer er ikke gennemført fuldt ud, især fordi it-systemet EFI er forsinket. Det forventes, at EFI kan tages i brug i 2013, hvilket betyder en forsinkelse på 6 år.

Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at de 2 nye måltal for SKATs restanceinddrivelse, som er indført på finansloven med virkning fra 2012, ikke er helt retvisende og informative. Restancerne er dermed gjort mindre synlige på finansloven for de bevilgende myndigheder."

Statsrevisorerne den 12. december 2012

Rigsrevisionens notat af 16. februar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Skatteministeriets ibrugtagning af it-systemet ”Et Fælles Inddrivelsessystem" (EFI)
 • udviklingen i inddrivelsen af restancer.

Rigsrevisionen finder, at problemerne endnu ikke er løst, da EFI fortsat ikke er fuldt idriftsat, og da SKAT endnu ikke har opnået, at restancerne reduceres, ligesom Rigsrevisionen vurderer, at der er usikkerked om restancernes reelle størrelse.

Rigsrevisionen følger disse forhold i opfølgningen på beretningen om SKATs forvaltning af restancer og i årsrevisionen af Skatteministeriet. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om SKATs fusion af inddrivelses­området kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. februar 2015

Beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne sag, selv om der ikke er fundet en løsning på problemerne på inddrivelsesområdet.

Statsrevisorerne kritiserer således, at der fortsat er en række uløste problemer:

 • EFI er fortsat ikke fuldt idriftsat.
 • SKAT har endnu ikke opnået en reduktion i restancerne.
 • Restancernes reelle størrelse er behæftet med usikkerhed, idet der ekstraordinært er ophobet krav i SKATs opkrævningssystemer, som potentielt kan resultere i en yderligere stigning i restancerne.

Statsrevisorerne vil fortsat følge udviklingen på inddrivelsesområdet i følgende beretninger:

 • beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering
 • beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer
 • den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet."

Statsrevisorerne, den 25. februar 2015

Beretningshistorik