Beretning om gennemsigtighed i effekter af tilskud fra grønne programmer

18-03-2024

Beretning nr. 11/2023

Beretningen handler om gennemsigtighed i effekter af tilskud fra grønne programmer. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet og bestyrelserne har etableret et grundlag for at følge med i effekten af tilskud fra de 3 programmer. 

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne og bestyrelserne for de 3 grønne programmer ikke i tilfredsstillende grad har etableret et grundlag for at følge med i effekten af tilskuddene. Dermed er det vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang der er kommet grønne og økonomiske effekter ud af de ca. 6,2 mia. kr., der er brugt i undersøgelsesperioden. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. marts 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2023 om gennemsigtighed i effekter af tilskud fra grønne programmer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"3 tilskudsordninger, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstra­tions­program under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøteknologisk Udvik­lings- og Demonstrations­pro­gram under Miljøministeriet, er ordninger, der skal bidrage til den grøn­ne omstilling ved bl.a. at udvikle nye miljø- og klimavenlige teknolo­gier. De 3 programmer har i perioden 2017-2023 gi­vet tilsagn om tilskud på 6,2 mia. kr. til projekter og har ifølge lov­grund­lag­ene 2 formål: De skal have grøn effekt, dvs. reducere mil­jø-­ og kli­mabelastning, og have økonomisk effekt, dvs. styrke konkurrenceev­ne, vækst og beskæftigelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de 3 ministerier og bestyrelserne har etableret et grundlag for at følge med i effekten af tilskud fra de 3 programmer. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fis­keri, Miljøministeriet og bestyrelserne for de 3 grønne program­mer endnu ikke har etab­le­ret et tilstrækkeligt grundlag for at følge, at der opnås ef­fekt af de udbetalte tilskudsmidler. Derved er der risiko for, at nuværende og fremtidige tilskud ikke udbetales til de projekter, der har de størst mulige grønne og økonomiske effekter. 

Statsrevisorerne påpeger, at den be­græn­sede viden om effekt gør det vanskeligt for bestyrel­ser, ministerier og Folketinget at vurdere, om programm­er­ne vir­ker efter hensigten, eller om der er behov for at æn­dre el­ler justere tilskudsordningerne.

Statsrevisorerne hæfter sig ved følgende resultater fra undersøgel­sen: 

  • Ingen af bestyrelserne har fastsat klare effektmål for programmer­ne som helhed.
  • Det Fødevareteknologiske Program lever ikke op til kravet i lovgrun­d­la­get om, at der skal fastsættes effektmål for programmets indsats­om­rå­der i de årlige handlingsplaner.
  • Det Fødevareteknologiske Program er det eneste af de 3 programmer, der har fastsat klare effektmål for de enkelte projekter.
  • Det fremgår ikke tydeligt af de eksterne evalueringer for Det Energitekno­logiske Program og Det Fødevareteknologiske Program, hvilket grund­lag konklusionerne hviler på. Konklusionerne fremstår mere sik­re, end datagrundlaget umiddelbart understøtter.
  • Det Fødevareteknologiske Program er kun blevet evalueret for ef­fekt én gang i de 14 år, programmet har eksisteret.
  • Bestyrelsen for Det Miljøteknologiske Program følger ikke op på projekter­nes effekt ved projekternes afslutning, og ingen af de 3 bestyrels­er følger op på de enkelte projekters effekt en periode efter pro­jekt­er­­nes afslutning.
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ikke sikret, at bestyrelsen for Det Føde­vare­teknologiske Program har efterlevet de fastsat­te lovkrav til, at årsberetningerne skal indeholde en rapportering om mål.
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ikke fulgt op på, at bestyrelsen for Det Fødevareteknologiske Program ikke har håndhævet en bestem­mel­se i loven om at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud ved kommercialisering af projekterne.
  • Klimaministeriet har valgt ikke at bruge bemyndigelsen til at kræve tilbagebetaling ved kommercialisering. For det Miljøteknologiske Program er der ikke en bestemmelse i lovgrundlaget om tilbagebetaling ved kommercialisering. 

Statsrevisorerne kan ikke på baggrund af beretningen vurdere, om staten går glip af potentielle tilbagebetalinger af tilskuddet ved kommerci­alisering af projekterne. Det ønsker Statsrevisorerne mere fokus på fremadrettet ved tilskud fra grønne programmer."

Beretningshistorik