Beretning om jobcentrenes effektivitet

14-11-2018

Beretning nr. 5/2018

Beretningen handler om jobcentrenes effektivitet, dvs. et jobcenters evne til at få ledige i job og uddannelse i forhold til de udgifter, som jobcentret afholder. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om jobcentrene er effektive, og om Beskæftigelsesministeriet har fokus på jobcentrenes effektivitet, når ministeriet følger op på beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Beskæftigelsesministeriet i tilstrækkelig grad overvåget, analyseret og fulgt op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene?
  • Har jobcentrene et potentiale for at få flere ledige i beskæftigelse og uddannelse ud fra deres nuværende udgifter til indsatsen? 

Rigsrevisionens undersøgelse indikerer, at jobcentrene samlet set kan få 18.000 flere ledige i beskæftigelse eller uddannelse, uden at det kræver flere statslige eller kommunale udgifter. Hvis fokus rettes mod jobcentrenes potentiale for at reducere udgifterne til indsatsen, så indikerer undersøgelsen, at jobcentrene årligt kan nedbringe udgifterne til indsatsen med 1,45 mia. kr., samtidig med at de får det samme antal ledige i job eller uddannelse. 

Undersøgelsen viser derudover, at Beskæftigelsesministeriet har en omfattende overvågning og analyseaktivitet af jobcentrenes indsatser og resultater, men at ministeriet i sine analyser ikke tager højde for forskelle i jobcentrenes effektivitet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2018 om jobcentrenes effektivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmarks 94 jobcentre har til opgave at hjælpe ledige borgere i job eller tættere på et job gennem uddannelse eller opkvalificering. Udgifterne til offentlig forsørgelse af de ledige (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension mv.) udgjorde 53 mia. kr. (2018-priser) i 2017. Hertil kommer statslige udgifter til den aktive beskæftigelses­ind­sats på ca. 13 mia. kr.

Undersøgelsen viser, at Beskæftigelsesministeriet løbende overvåger og analyserer jobcentrenes beskæftigelsesindsats og -resultater, herunder stiller data til rådighed for kommunerne, så et jobcenter kan sammen­ligne sine resultater med andre jobcentre med tilsvarende socio­øko­no­miske rammevilkår. Ministeriets analyser har vist, hvor mange ledige job­centre­ne får i beskæftigelse, men ikke hvor mange udgifter der er forbundet hermed, dvs. hvor effektive jobcentrene er. 

Statsrevisorerne gør opmærksom på, at Rigsrevisionens under­søgelse af jobcentrenes effektivitet tilvejebringer ny viden om, at job­centre­ne kan få flere ledige i beskæftigelse – uden at øge de stats­lige og kommunale udgifter. 

Hvis de mindre effektive jobcentre løfter sig op på niveau med de mest effektive job­­­cen­­tre, kan antallet af ledige på over­førsels­indkomst årligt redu­ceres med ca. 18.000 personer. Alternativt er der forsig­tigt vurderet potentiale for at nedbringe udgifterne til beskæftigelses­indsatsen med 1,45 mia. kr. 

For at realisere effektiviseringspotentialet finder Statsrevisorerne det hensigtsmæssigt, at Beskæftigelsesministeriet skaber grundlag for, at de mindst effektive jobcentre kan lære af de jobcentre, der opnår de bedste og varige resultater med de samme udgifter.  

Statsrevisorerne skal bl.a. pege på disse undersøgelsesresultater:

  • Det er ikke de samme jobcentre, der fremstår med de bedste resultater, når man ser på indsatsen med og uden udgifter.
  • Det største potentiale for forbedring af jobcentrenes effektivitet er hos målgruppen af kontanthjælpsmodtagere."

Rigsrevisionens notat af 11. februar 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2018 om jobcentrenes effektivitet.  

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at inddrage viden om udgifter i den løben­de opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
  • Beskæftigelsesministeriets initiativer for at styrke grundlaget for, at de mindst effek­tive jobcentre kan lære af de jobcentre, som opnår de bedste og varige resultater med de samme udgifter. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2018 om jobcentrenes effektivitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at inddrage viden om udgifter i den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen 
  • Beskæftigelsesministeriets initiativer for at styrke grundlaget for, at de mindst effektive jobcentre kan lære af de jobcentre, som opnår de bedste og varige resultater med de samme udgifter. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik