Beretning om viden fra puljer på socialområdet

15-11-2017

Beretning nr. 6/2017

Beretningen handler om viden fra puljer på socialområdet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Børne- og Socialministeriet i tilstrækkelig grad opbygger viden, herunder viden om effekt, der viser, om ministeriets projektpuljer lever op til deres formål om at støtte udsatte borgere. 

Rigsrevisionen vurderer, at Børne- og Socialministeriet opbygger forskellige former for viden på baggrund af sine puljer, men at ministeriet i for ringe grad har opnået viden om effekt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2017. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Siden 2006 har man politisk efterspurgt mere viden om, hvordan forskellige sociale indsatser virker i forhold til at forebygge og afhjælpe udsatte borgeres sociale problemer. Mere viden kan styrke grundlaget for den politiske prioritering af indsatser med positiv effekt på det sociale område, hvor der årligt bruges ca. 45 mia. kr. I 2007 oplyste Børne- og Socialministeriet til Rigsrevisionen, at det var en målsætning, at der skulle måles effekt af alle satspuljemidler, hvor det var relevant. Undersøgelsen ligger i forlængelse af beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser. 

Denne undersøgelse omhandler Børne- og Socialministeriets puljemidler, der har været anvendt til støttepuljer og effektpuljer i perioden 2012-2017. Puljerne stammer primært fra satspuljen. I 2017 udmøntede ministeriet 104 mio. kr. som effektpuljer, der støtter udvikling og afprøvning af sociale indsatser og skal føre til viden om effekt. 

Statsrevisorerne finder, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at effektpuljerne lever op til hensigten om at skabe viden om effekten af so­cia­le indsatser.  

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Børne- og Socialministeriet ik­ke har etableret et overblik og på systematisk vis opsamlet viden om, hvilke sociale indsatser der virker. 

Statsrevisorerne bemærker: 

 • At ministeriet har udmøntet relativt få puljer, som skal give viden om effekt.
 • At ingen af de evalueringer af effektpuljer, som Rigsrevisionen har gennemgået, lever op til gængse præmisser for effektmåling. Der er dog gode eksempler på effektmåling blandt ministeriets andre puljer.
 • At ministeriets forhandlingsoplæg med puljeforslag til satspuljeaftalen kan blive me­re gennemsigtig, så den bedre understøtter prioritering af puljer, der giver viden om effekt.
 • At ministeriet ikke har levet op til sin strategi om at gemme individdata fra puljerne hos Danmarks Statistik, hvilket vanskeliggør måling af langtidseffekter.
 • At ministeriets vidensopsamling af evalueringsresultater på tværs af puljer har været utilstrækkelig. Fx er ministeriets Vidensportal ikke som forudsat opdateret med aktuel viden om, hvad der virker på socialområdet."

Rigsrevisionens notat af 13. februar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og socialministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Børne- og Socialministeriets arbejde med at udmønte en større andel af puljer, der skal give viden om effekt
 • Børne- og Socialministeriets arbejde for at sikre, at der for effektpuljer efter afprøvningsfasen er dokumenteret viden om effekt
 • Børne- og Socialministeriets arbejde for at gøre ministeriets forhandlingsoplæg med puljeforslag til satspuljeaftalen mere gennemsigtigt, så det bedre understøtter prioritering af puljer, der giver viden om effekt
 • Børne- og Socialministeriets indsats for på systematisk vis at samle viden fra puljeevalueringer, herunder sikre, at Vidensportalen giver aktuel viden om, hvad der virker på socialområdet. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 11. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Social- og Indenrigsministeriets arbejde med at udmønte en større andel af puljer, der skal give viden om effekt
 • Social- og Indenrigsministeriets arbejde for at sikre, at der for effektpuljer efter afprøvningsfasen er dokumenteret viden om effekt
 • Social- og Indenrigsministeriets arbejde for at gøre ministeriets forhandlingsoplæg med puljeforslag til satspuljeaftalen mere gennemsigtigt, så det bedre understøtter prioritering af puljer, der giver viden om effekt
 • Social- og Indenrigsministeriets indsats for på systematisk vis at samle viden fra puljeevalueringer, herunder sikre, at Vidensportalen giver aktuel viden om, hvad der virker på socialområdet.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik