Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

09-11-2016

Beretning nr. 4/2016

Beretningen handler om, hvordan Sundheds- og Ældreministeriet understøtter sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for patienter med erhvervet hjerneskade. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet har understøttet sammenhæng og kvalitet i den genoptræning, som patienter med hjerneskade får. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. november 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2016 om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Mindst 120.000 danskere lever med mén efter en hjerneskade. I 2015 udskrev hospi­talerne ca. 7.100 patienter med hjerneskade til genoptræning i kommunerne. 

Regeringen indgik i 2013 en aftale med alle partier i Folketinget om at styrke indsatsen over for patienter med hjerneskade. Baggrunden var en evaluering af kommunalreformen, der viste, at der var problemer med at skabe sammenhæng mellem hospitalernes og kommunernes indsats, og at kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning og rehabilitering var uensartet. I den forbindelse har Sundheds- og Ældreministeriet i perioden 2011-2015 bl.a. udmøntet en pulje på 150 mio. kr. til projekter i kommunerne og revideret bekendtgørelsen, så alle patienter med behov har ret til en genoptræningsplan og genoptræning på rette niveau. 

Statsrevisorerne finder, at Sundheds- og Ældreministeriets indsats for at skabe sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for patienter med hjerneskade ikke har været helt tilfredsstillende.  

Ministeriet har opstillet rammerne for indsatsen, men har ikke i tilstrækkelig grad fulgt op på, om alle patienter med behov får en genoptræningsplan og tilbydes genoptræning af god kvalitet uden unødig ventetid. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse: 

  • at der i 2015 var markant forskel mellem kommunen med den korteste ventetid på genoptræning på 5 dage og kommunen med den længste ventetid på 32 da­ge
  • at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har sikret en effektiv forvaltning af puljen til at styrke sammenhæng og kvalitet i kommunernes genoptræning
  • at der på landsplan er behov for fælles data, viden og test af, om genoptræningen virker efter hensigten, og om kvaliteten er i orden."

Rigsrevisionens notat af 7. april 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2016 om indsatsen overfor patienter med hjerneskade.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • hvilke initiativer der iværksættes efter servicetjekket for at sikre, at alle patienter med behov får en genoptræningsplan
  • hvilke initiativer der iværksættes efter servicetjekket for at sikre, at patienter får genoptræning af god kvalitet uden unødig ventetid.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. december 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2016 om indsatsen over for patienter med hjerneskade. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at sikre, at alle patienter med behov får en genoptræningsplan.
  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at sikre, at patienter får genoptræning af god kvalitet uden unødig ventetid.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik