Beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

11-11-2015

Beretning nr. 4/2015

Beretningen handler om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om digital selvbetjening for virksomheder er brugervenlig. Vi har undersøgt, om 9 udvalgte virksomhedsrettede digitale selvbetjeningsløsninger er brugervenlige, og om der er brugervenlig sammenhæng mellem relevante digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Er de enkelte digitale selvbetjeningsløsninger brugervenlige fra start til slut?
  • Er der brugervenlig sammenhæng mellem relevante digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2014. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. november 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Digital selvbetjening er et krav for at drive virksomhed i Danmark. Alle virksomheder skal fx modtage post fra det offentlige via Digital Post, og alle virksomheder skal ha­ve NemID.

Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden af 9 digitale selvbetjeningsløsninger, der retter sig mod virksomheder. Undersøgelsens fokus er på mindre virksomheder med færre end 10 medarbejdere, hvor man typisk ikke har ansat personale med administrativ uddannelse. Disse virksomheder udgør mere end 80 % af Danmarks virk­somheder.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ingen af de undersøgte digita­le selvbetjeningsløsninger for virksomheder er tilstrækkeligt brugervenlige fra start til slut. Statsrevisorerne bemærker, at der kun i meget begrænset omfang er sikret brugervenlig sammenhæng mellem de digitale selvbetjeningsløsninger på tværs af myndighedsområder.

Statsrevisorerne skal gentage, at når det offentlige stiller krav om, at brugerne skal anvende digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugerven­lige*. Manglende brugervenlighed medfører spild af tid og resurser hos både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Statsrevisorerne skal fremhæve, at Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden på en måde, som ligger ud over den fællesoffentlige brugertest. Brugervenligheden er således undersøgt både for brugerens vej ind i løsningen, for indtastningen af oplysninger og for afslutningen.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende:

  • at Digitaliseringsstyrelsen fremadrettet vil arbejde for at udarbejde en fællesoffent­lig test af brugervenlighed, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • at KL på vegne af kommunerne og de 5 undersøgte statslige myndigheder alle vil bruge undersøgelsens testresultater til at forbedre brugervenligheden i de digita­le løsninger.

*Gentagelse af Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og bruger­inddragelse i offentlige digitale løsninger."

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder. 

Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren, finansministeren, miljø- og fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren og justitsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udarbejde en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • resultatet af arbejdet med at forbedre brugervenligheden på tværs af sammenhængende løsninger, herunder dels Digitaliseringsstyrelsens arbejde med området i digitaliseringsstrategien, dels samarbejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen om at udvikle en fællesoffentlig brugertest, der dækker selv­­betjening på tværs af sammenhængende løsninger.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udarbejde en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • resultatet af arbejdet med at forbedre brugerven­ligheden på tværs af sammenhængende løsninger, herunder dels Digitaliseringsstyrelsens arbejde med området i digitaliseringsstrategien, dels samar­bejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervs­styrelsen om at udvikle en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening på tværs af sammenhæn­gende løsninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. september 2020

Beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at beretningen har haft positiv effekt, idet Finansministeriet (ved Digitaliseringsstyrelsen) har gennemført en række initiativer for at forbedre brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder. Med nye fælles krav til digitale selvbetjeningsløsninger, fællesoffentlig brugertest, arkitektur mv. er der således skabt bedre rammer for ministeriernes arbejde med at forbedre brugervenligheden.

Statsrevisorerne skal dog bemærke, at disse forbedrede rammer ikke sikrer brugervenlighed i sig selv. Der udestår således fortsat et arbejde for ministerierne med løbende at sikre brugervenlighed i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger og sammenhæng mellem løsningerne på tværs af myndighedsområder."

Statsrevisorerne, den 17. september 2020

Beretningshistorik