Beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

19-08-2015

Beretning nr. 20/2014

Beretningen handler om indkøb på 12 videregående uddannelsesinstitutioner. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om indkøbsområdet på de udvalgte videregående uddannelsesinstitutioner er tilrettelagt, så der foretages effektive og sparsommelige indkøb. Effektivitet og sparsommelighed i indkøb kan bidrage til at frigøre resurser til institutionernes kerneydelser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Køber institutionerne bedst og billigst i overensstemmelse med gældende regler og god praksis?
  • Understøtter institutionernes rammer for indkøb en effektiv og sparsommelig styring af indkøb? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2015.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. august 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2014 om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"De videregående uddannelsesinstitutioner har alle status som statsfinansierede selvejende institutioner. De skal derfor ikke følge statens indkøbsaftaler, men de skal bl.a. følge forvaltningsloven, offentlighedsloven, Finansministeriets budgetvejledning og ta­ge skyldige økonomiske hensyn, herunder udvise sparsommelighed ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Institutionerne er organisatorisk placeret uden for det ministe­rielle hierarki, og hver har en bestyrelse med ansvar for institutionens samlede vir­ke.

Der er i alt 8 universiteter, 8 professionshøjskoler (inkl. Danmarks Medie- og Journa­listhøjskole) og 9 erhvervsakademier. I beretningen er undersøgt 4 universiteter, 4 professionshøjskoler og 4 erhvervsakademier ved en stikprøve på 308 indkøb. Spændet i institutionernes indkøbsvolumen varierer mellem ca. 10 mio. kr. og 2,4 mia. kr.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at institutionerne på en række områder ikke har fulgt gældende regler og god praksis for, at indkøb skal ske bedst og billigst. Det gælder især:

  • Manglende overholdelse af gældende lovgivning om køb, der er omfattet af EU’s udbudsregler om køb af varer og tjenesteydelser, når værdien overstiger tærskelværdien på 1.541.715 kr. ekskl. moms. I en stikprøve på 62 køb var 16 køb ikke sendt i udbud som påkrævet (26 %).
  • Manglende overholdelse af tilbudsloven om at annoncere indkøb, der overstiger 500.000 kr. ekskl. moms, og indhentning af underhåndstilbud ved bygge- og anlægsopgaver til en værdi over 300.000 kr. I en stikprøve på 33 køb var 22 køb ikke annonceret som påkrævet i tilbudsloven (67 %).

Statsrevisorerne finder det også utilfredsstillende, at der i mange tilfælde ikke udvises sparsommelighed ved væsentlige indkøb under tærskelværdierne, bl.a. når der anvendes faste leverandører til løbende drift og vedligeholdelse.

Mange institutioner mangler eller har uklare retningslinjer for indkøb, og der ses mangelfuld registrering og dokumentation i relation til indkøbsopgaven. Det vanskeliggør ledelsens mulighed for at følge op på de foretagne indkøb og mulige besparelser. Det gælder også bestyrelser i selvejende institutioner, der i højere grad, end det har været tilfældet hidtil, bør interessere sig for og stille krav til et så centralt område som indkøb.

Da Finansministeriet har ansvar for regler og normer for statens indkøb, skal Statsrevisorerne anmode finansministeren om også at afgive en redegørelse til beretningen.

Rigsrevisionen giver i beretningen en række anbefalinger til, hvordan institutionerne kan professionalisere indkøbsfunktionen og udvise større sparsommelighed."

Rigsrevisionens notat af 19. november 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2014 om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner. 

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren og uddannelses- og forskningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende opfølgning på, at de videregående uddannelsesinstitutioner overholder gældende regler, og at indkøb sker bedst og billigst, samt at uddannelsesinstitutionerne udarbejder retningslinjer, der giver indkøberne anvisninger om, hvordan de skal agere i de konkrete indkøbssituationer
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende opfølgning på, at de videregående uddannelsesinstitutioner­ registrerer og følger op på indkøb, og at ledelser­ne og bestyrelserne på uddannel­sesinstitutionerne i højere grad end hidtil følger indkøbsområdet. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2014 om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende opfølgning på, at de videregående uddannelsesinstitutioner overholder gældende regler, og at indkøb sker bedst og billigst, samt at uddannelsesinstitutionerne udarbejder retningslinjer, der giver indkøberne anvisninger om, hvordan de skal agere i de konkrete indkøbssituationer
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende opfølgning på, at de videregående uddannelsesinstitutioner registrerer og følger op på indkøb, og at ledelserne og bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne i højere grad end hidtil følger indkøbsområdet.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik