Beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013

17-09-2014

Beretning nr. 26/2013

Beretningen handler om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU, og de bidrag (udgifter), som Danmark har betalt til EU.

Beretningen med erklæring er afgivet for at tydeliggøre Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Formålet med revisionen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende (EU-erklæringen), og gennemgå udvalgte fokusområder af EU-forvaltningen.

Fokusområdet for beretningen har været den indsats, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) har iværksat for at minimere risikoen for underkendelser på arealordningerne. Europa-Kommissionen (Kommissionen) har i perioden 2002-2013 givet Danmark underkendelser for ca. 1 mia. kr. på arealkontrollen, hvoraf 750 mio. kr. vedrører hektarstøttedommen. Underkendelserne er givet, fordi Kommissionen ved sine besøg i Danmark har konstateret mangler i arealkontrollen.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge og vurdere Fødevareministeriets arbejde med at minimere risikoen for underkendelser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvad er processen for og årsagerne til, at Kommissionen giver Danmark underkendelser på arealordningerne?
  • Fungerer de danske kontroller, der skal understøtte udbetalingen af arealstøtte, hensigtsmæssigt, og medvirker kontrollerne til at sikre, at udbetalingen af arealstøtte sker på et korrekt grundlag?
  • Har Fødevareministeriet iværksat tilfredsstillende initiativer, der kan medvirke til at mindske risikoen for underkendelser fra Kommissionen? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen, der er en del af den årlige revision af EU-midler i Danmark.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. september 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 26/2013 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Revisionen af statsregnskabet for 2013 omfatter revision af EU-midler, dvs. både de midler, som Danmark modtager fra EU, og de midler, som Danmark afregner med EU, dvs. told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag.

EU-indtægterne er i statsregnskabet for 2013 opgjort til ca. 8,5 mia. kr., og EU-udgif­­terne er opgjort til ca. 21,6 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter i 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og gi­ver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb. Forvaltningen af EU-midler i Danmark er generelt tilfredsstillen­de, og transaktionerne er som helhed lovlige, formelt rigtige og i overensstem­melse med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.

Statsrevisorerne bemærker, at der er taget forbehold for rigtigheden af regnskabet for Landdistriktsfondens projektstøtteordninger og betalinger, men at det ikke har givet Rigsrevisionen anledning til at tage forbehold i den samlede erklæring for EU-midler.

Denne beretning omhandler især, hvordan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi­skeri har arbejdet på at minimere risikoen for finansielle underkendelser (krav fra EU om tilbagebetaling af uberettiget støtte) på arealordningerne under Garantifonden og Landdistriktsfonden. Danmark modtager ca. 7,7 mia. kr. til de 2 landbrugsfonde, som udgør de væsentligste EU-indtægter.

Statsrevisorerne finder det positivt, at de danske myndigheder i nogle sager har kun­net begrænse underkendelsernes størrelse ved at gå aktivt i dialog med Europa-Kom­missionen og ved at afgive supplerende oplysninger og beregninger.

Selv om ministeriet har forbedret kontrollen for arealordningerne, må Statsrevisorer­ne konstatere, at der fortsat er risiko for, at landmænd får udbetalt tilskud for arealer, der ikke er tilskudsberettigede, og dermed risiko for finansielle underkendelser.

Statsrevisorerne noterer sig, at kompleksiteten i de danske regler for græs- og natur­arealer øger risikoen for underkendelser, fordi de indgår i Europa-Kommissionens kon­­trol af, om støttebetingelserne er opfyldt. Reglerne er så komplekse, at landmanden har svært ved at overholde dem, og kontrollen er vanskelig at udføre. Dette bemærkede Statsrevisorerne også, da de besigtigede de danske myndigheders EU-kon­trol i april 2014. I den forbindelse noterede Statsrevisorerne sig, at komplekse EU-reg­ler vanskeliggør en enkel og effektiv forvaltning, og at der både nationalt og i EU-re­gi bør ske forenklinger og være større fokus på effekten af EU-støttede projekter."

Rigsrevisionens notat af 19. december 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 26/2013 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. 

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren, fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om følgende områder: 

  • udviklingen i fejl på arealordningerne for græs- og naturarealer og udviklingen i fejl på Landdistriktsprogrammets projektstøtteordninger 
  • Finansministeriets arbejde med at opstille et konsolideret EU-regnskab for 2014 for alle de EU-midler, der indgår i statsregnskabet.  

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. august 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 26/2013 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med effektorienteret styring af EU-midlerne
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at implementere en løsningsmodel, der styrker KO-kontrollen set i lyset af gældende EU-krav
  • udviklingen i fejl på arealordningerne for græs- og naturarealer. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i fejlrater på arealordningerne for græs- og naturarealer, indtil der er et stabilt fald i fejlraten.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. august 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 26/2013 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i fejl på arealordningerne for græs- og naturarealer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik