Beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

21-05-2014

Beretning nr. 17/2013

Beretningen handler om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i egne byggeprojekter og om styrelsens varetagelse af det generelle myndighedsansvar på området. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Bygningsstyrelsen i tilstrækkeligt omfang har sikret, at totaløkonomi anvendes i statslige byggeprojekter. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

 • Har Bygningsstyrelsen i tilstrækkeligt omfang anvendt totaløkonomi i egne byggeprojekter?
 • Har Bygningsstyrelsen i tilstrækkeligt omfang understøttet anvendelsen af totaløkonomi? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. maj 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2013 om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Når staten, regioner eller kommuner bygger, skal det ske på den måde, der er mest fordelagtig for bygherren, og på en måde, der tager hensyn til den fremtidige anven­delse og drift. Et byggeprojekts totaløkonomi omfatter udgifterne til anlæg samt alle fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse.

Bygningsstyrelsen har i mange år vidst, at vurderinger af totaløkonomi stort set ikke anvendes i statslige byggeprojekter. Årsagen er ifølge Bygningsstyrelsen mangel på relevante beregningsregler og erfaringsdata, til trods for at princippet om totaløkono­mi blev introduceret med statsbyggeloven i 1971. Siden 2001 har det også fremgået af Finansministeriets budgetvejledning, at der som udgangspunkt skal vælges de anlægsløsninger, der giver den bedste samlede anlægs- og driftsøkonomi opgjort som nutidsværdi.

Statsrevisorerne kritiserer Bygningsstyrelsens mangelfulde vurdering af total­økonomien i styrelsens byggeprojekter. Folketinget har således ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at beslutte, hvilke byggeprojekter der ud fra en total­økonomisk vurdering er mest fordelagtige for staten. Statsrevisorerne finder endvidere, at Bygningsstyrelsens vejledningsindsats i anvendelse af totaløkonomi har været helt utilstrækkelig.

Statsrevisorernes kritik baserer sig bl.a. på følgende:

 • Bygningsstyrelsen har i ingen af 5 undersøgte byggeprojekter efterlevet bestem­melserne for totaløkonomi.
 • Bygningsstyrelsen har i ingen af aktstykkerne til Finansudvalget vedrørende 19 byggerier redegjort for de totaløkonomiske vurderinger af byggeprojekterne.
 • Bygningsstyrelsens vejledninger understøtter ikke anvendelsen af totaløkonomiske beregninger, da de fx ikke angiver en kalkulationsrente, konkrete metoder til energiberegninger og i øvrigt er delvist forældede.

Statsrevisorerne har noteret sig, at Bygningsstyrelsen har været i stand til at redegøre for de totaløkonomiske vurderinger i alle aktstykker for de 8 byggeprojekter, der er organiseret som offentlig-privat partnerskab (OPP) eller offentlig-privat samarbejde (OPS)."

Rigsrevisionens notat af 24. oktober 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2013 om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter.

Notatet er baseret på redegørelser fra klima-, energi- og bygningsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Bygningsstyrelsens arbejde med at indføre interne procedurer, som sikrer, at totaløkonomi i relevant omfang anvendes og dokumenteres i byggeriets forskellige faser  
 • resultatet af Bygningsstyrelsens arbejde med at indføre interne procedurer, der sikrer, at der fremover rapporteres om totaløkonomi i aktstykker  
 • erfaringerne fra det metodeudviklingsprojekt om totaløkonomi, som Bygningsstyrelsen har igangsat 
 • resultatet af Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemgå vejledningsgrundlaget og udarbejde redskaber, som kan understøtte den konkrete anvendelse af totaløkonomi hos offentlige bygherrer 
 • resultatet af Finansministeriets og Bygningsstyrelsens arbejde med at sikre overensstem­melse mellem budgetvejledningens bestemmelser og Bygningsstyrelsens bekendt­gørelse og vejledning vedrørende totaløkonomi.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2013 om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Bygningsstyrelsens arbejde med at indføre interne procedurer, som sikrer, at totaløkonomi i relevant omfang anvendes og dokumenteres i byggeriets forskellige faser
 • resultatet af Bygningsstyrelsens arbejde med at indføre interne procedurer, der sikrer, at der fremover rapporteres om totaløkonomi i aktstykker
 • erfaringerne fra det metodeudviklingsprojekt om totaløkonomi, som Bygningsstyrelsen har igangsat
 • resultatet af Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemgå vejledningsgrundlaget og udarbejde redskaber, som kan understøtte den konkrete anvendelse af totaløkonomi hos offentlige bygherrer
 • resultatet af Finansministeriets og Bygningsstyrelsens arbejde med at sikre overensstemmelse mellem budgetvejledningens bestemmelser og Bygningsstyrelsen bekendtgørelse og vejledning vedrørende totaløkonomi.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik