Beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer

24-04-2014

Beretning nr. 16/2013

Beretningen handler om, hvordan ministerierne planlægger og koordinerer beredskabet for større ulykker og katastrofer, og hvordan de statslige myndigheder anvender evalueringer af større ulykker og katastrofer samt øvelser til at forbedre beredskabet.

Formålet med beretningen er at undersøge, om de statslige myndigheder er tilstrækkeligt forberedt på større ulykker og katastrofer. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Planlægger ministerierne beredskabet tilfredsstillende inden for deres eget område?
  • Koordinerer Beredskabsstyrelsen beredskabsplanlægningen mellem ministerierne tilfredsstillende?
  • Evaluerer politiet, Beredskabsstyrelsen og ministerierne krisestyringen ved større ulykker og katastrofer samt ved øvelser i tilstrækkelig grad, og følger de op på evalueringerne? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. april 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Et godt statsligt beredskab forudsætter, at myndighederne er velforberedte i forhold til at håndtere større ulykker og katastrofer, fx skybrud, forureningsulykker, sygdoms­udbrud og terrorhandlinger.

Beredskabsloven fastsætter, at de enkelte ministre inden for deres område skal planlægge, så samfundets funktioner kan opretholdes og videreføres i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Loven fastsætter endvidere, at forsvarsmi­nisteren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab og råd­giver myndighederne. Forsvarsministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder.

Statsrevisorerne konstaterer, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en central rolle i beredskabet – fx Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministe­riet – har udarbejdet beredskabsplaner for krisestyringen ved større ulykker og katastrofer og har øvet deres beredskab.

Statsrevisorerne kritiserer, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en mindre central rolle i beredskabet, ikke har overholdt beredskabsloven. Således har kun få af disse ministerier og styrelser en beredskabsplan og har øvet deres beredskab, til trods for at de fleste af ministerierne varetager samfundskritiske funktioner.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende:

  • At Forsvarsministeriet ikke har sikret, at Beredskabsstyrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen på tværs af ministerierne har været tilstrækkelig. Beredskabsstyrelsen har ikke haft et samlet overblik over ministeriernes beredskabsplanlægning og har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om beredskabet er tilstrækkeligt.
  • At myndighederne ikke systematisk har evalueret håndteringen af større ulykker og katastrofer samt øvelser. Evalueringerne er vigtige i forhold til at fastholde erfaringer og læringspunkter.

Statsrevisorerne konstaterer, at beredskabsloven forventes ændret i 2014. Ændringen betyder, at alle ministerier skal indsende deres beredskabsplaner til Beredskabsstyrelsen, der således får bedre rammer for koordinering af beredskabsplanlægningen."

Rigsrevisiones notat af 7. oktober 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra samtlige ministre og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • ministeriernes udarbejdelse af beredskabsplaner og indsendelse af disse til Beredskabsstyrelsen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Der er i notatet fulgt op på ministeriernes og Beredskabsstyrelsens initiativer, der skal bidrage til en forbedret beredskabsplanlægning.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik