Beretning om DONG Energy A/S' elpriser

20-03-2013

Beretning nr. 7/2012

Beretningen handler om DONG Energy's elpriser og om nogle af de forhold, der påvirker elprisen. Formålet med undersøgelsen er at vurdere DONG Energy's priser på henholdsvis forsy­ningspligtig el og VE-energi i forhold til andre danske elleverandører og at sammenligne DONG Energy's elpriser med internationale elpriser. Formålet er også at vurdere Energistyrelsens tildeling af bevillinger til forsyningspligtig virksomhed, da dette var en del af liberaliseringen af elmarkedet i 1999. Endelig er formålet at se på kontrollen og gennemsigtigheden af de offentlige forpligtelser, herunder særligt ordningen om støtte til ejere af VE-an­læg, fx vindmøller. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Afviger DONG Energy's priser på forsyningspligtig el fra elmarkedet i Danmark og i udlandet, og afviger DONG Energy's priser på VE-energi fra elmarkedet i Danmark?
  • Er der fri konkurrence ved tildelingen af forsyningspligtbevillinger?
  • Kontrolleres de offentlige forpligtelser, og er de gennemsigtige?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2012 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S' elpriser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne anmodede i januar 2012 om en undersøgelse af DONG Energy A/S' virksomhed og herunder DONG Energy's elpriser i forhold til andre elleverandører nationalt og internationalt.

Statsrevisorerne konstaterer, at DONG Energy's priser på forsyningspligtig el til hus­holdninger samlet set i perioden 2007-2013 har ligget på niveau med andre udbyderes priser i Østdanmark, hvor DONG Energy har forsyningspligt. DONG Energy's pri­ser på VE-energi (energi produceret på vedvarende energikilder) lå generelt under an­dre udbyderes priser i Danmark i 2012.

Den totale danske elpris inkl. skatter og afgifter er blandt de højeste, når der sammenlignes med de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Den danske elpris har imid­lertid de seneste år været blandt de laveste i disse lande, når der ses bort fra skatter og afgifter.

En af årsagerne til de høje danske totale elpriser er udgiften til de offentlige forpligtel­ser. I 2012 betalte elforbrugerne knap 4,7 mia. kr. i offentlige forpligtelser, og udgiften vil de kommende år stige i takt med udbygningen af VE-energi. Når fx havvind­mølle­parken ved Anholt tages i brug, og ejerne skal have dækket forskellen mellem den garanterede pris og markedsprisen på el, stiger de offentlige forpligtelser med ca. 1 mia. kr. årligt fra 2014.

Statsrevisorerne finder det derfor velbegrundet, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i samarbejde med Finansministeriet overvejer, hvordan de offentlige forpligtelser kan optages på de årlige finanslove. Det vil øge gennemsigtigheden, hvis både elforbrugernes betalinger til ordningerne og udgifterne til denne erhvervsstøtte fremgår af finansloven og indgår i Folketingets årlige behandling heraf.

De eksisterende elleverandører fik ved liberaliseringen i 1999 tildelt bevilling til forsyningspligtig virksomhed i deres geografiske område. Bevillingerne er blevet forlænget hver 5. år og er derfor tildelt den samme kreds af leverandører. Lovgrundlaget og praksis for tildeling af forsyningspligtbevillinger har dermed været i strid med EU's direktiver og har begrænset konkurrencen på det liberaliserede elmarked.

Statsrevisorerne kritiserer, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet først i 2012 blev opmærksom på, at elforsyningslovens bestemmelser om tildeling af bevillinger ikke sikrede fri konkurrence blandt elleverandørerne på et liberaliseret dansk elmarked."

Rigsrevisionens notat af 25. juni 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S’ elpriser.

Notatet er baseret på redegørelser fra klima,- energi- og bygningsministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministerierne planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Klima-, Energi- og Bygningsministeriets overvejelser - i samarbejde med Finansministeriet - om at optage de offentlige forpligtelser på de årlige finanslove for derigennem at øge gennemsigtigheden med de offentlige forpligtelser.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2013

Beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S' elpriser

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne noterer sig, at der med virkning fra 1. januar 2013 er sikret udbud og fri konkurrence om tildelingen af forsyningspligtbevilinger på elmarkedet.

Statsrevisorerne afventer finansministerens og klima-, energi- og bygnings­ministerens initiativer til øget gennemsigtighed omkring de årlige offentlige forpligtelser. Elforbrugerne betaler årligt knap 4,7 mia. kr. i offentlige forpligtelser, og udgiften vil stige i de kommende år i takt med udbygningen af den vedvarende energi. De offentlige forpligtelser har således karakter af en skat og en erhvervsstøtte, som Folketinget bør tage stilling til, fx i forbindelse med godkendelsen af de årlige finanslove."

Statsrevisorerne, den 21. august 2013

Rigsrevisionens notat af 13. februar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S’ elpriser. 

Der er i notatet fulgt op på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser – i samarbejde med Finansministeriet – om at optage de offentlige forpligtelser på de årlige finanslove for derigennem at øge gennemsigtigheden med de offentlige forpligtelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik