Beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

16-04-2013

Beretning nr. 10/2012

Beretningen handler om borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, dvs. forebyggelse af, at raske mennesker bliver syge. Kommunerne fik ansvaret for den borgerrettede forebyggelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Borgerrettet forebyggelse handler bl.a. om, at kommunerne etablerer indsatser, der retter sig mod faktorerne kost, rygning, alkohol og motion. Beretningen behandler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses rolle med hensyn til at sætte rammer, overvåge området og formidle viden til kommunerne. Endvidere behandler beretningen regionernes forpligtelse til at yde rådgivning om borgerrettet forebyggelse til kommunerne. Formålet er at vurdere, hvordan Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen og regionerne understøtter kommunernes borgerrettede forebyggelse.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i juli 2012.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. april 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2012 om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet  

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Kommunerne har siden 2007 haft ansvaret for at etablere forebyggende sundhedstilbud til borgerne. Forebyggelse involverer typisk indsats over for faktorer som kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne), der har betydning for udvikling af en række folkesygdomme, fx kræft, type 2-diabetes, lungelidelser og hjerte-kar-syg­dom­­­­me.

De 11 kommuner, som indgår i denne undersøgelse, har alle udarbejdet en sundhedspolitik, men det er forskelligt, hvor ambitiøs den er, og hvor langt kommunerne er med implementeringen. Kommunerne bør prioritere forebyggelsesindsatsen i forhold til nationale mål og anbefalinger og i forhold til de forskellige sundhedsfaglige udfordringer, der er blandt borgerne i kommunen. Flere kommuners forebyggende indsats på alkoholområdet er fx alene rettet mod unge og ikke mod voksenmålgruppen, som denne undersøgelse omhandler.

Statsrevisorerne konstaterer, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne i perioden 2007-2012 har taget en række initiativer til at rådgive om forebyggelse og til at styrke folkesundheden, og at Sundhedsstyrelsen har udviklet værktøjer til at understøtte den kommunale prioritering på området.

Statsrevisorerne finder det imidlertid ikke tilfredsstillende, at der mangler overordne­de mål for udviklingen i folkesundheden, og at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke mere systematisk følger op på, hvordan kommunerne løser opgaven. Statsrevisorerne forventer, at ministeriet:

  • medvirker til at opstille nationale mål for kommunernes forebyggelsesarbejde
  • etablerer en mere systematisk opfølgning, der også kan bruges i kommunernes opfølgning på forebyggelsesindsatsen
  • tydeliggør de sundhedsøkonomiske gevinster af den borgerrettede forebyggelsesindsats."

Rigsrevisionens notat af 1. oktober 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2012 om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og handler om de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde med at sætte nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand, som kan danne ramme for kommunernes forebyggelsesindsats.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. januar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2012 om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet.

Notatet følger op på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde med at sætte nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand, som kan danne ramme for kommunernes forebyggelsesindsats.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik