Beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug

18-01-2012

Beretning nr. 6/2011

Beretningen handler om behandlingsindsatsen mod stofmisbrug.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundhedsministeriet og Socialministeriet har understøttet kommunernes behandlingsindsats mod stof­misbrug, herunder ministeriernes mål for indsatsen og understøttende initiativer samt Socialministeriets tilsyn. Det har Rigsrevisionen un­­dersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har Sundhedsministeriet og Socialministeriet opstillet mål for behand­lings­indsatsen mod stofmis­brug og taget understøttende initiativer?
  • Har Socialministeriet i tilfredsstillende omfang ført tilsyn med, om kommunerne overholder lovgivningen om behandling for stofmisbrug?

Rigsrevisionen har selv igang­sat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. januar 2012 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2011 om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Antallet af stofmisbrugere er steget ca. 30 % over 10 år og udgjorde ca. 33.000 i 2009 ifølge Sundhedsministeriet. I perioden er antallet af stofmisbrugere i behandling øget relativt mere til ca. 14.600 i 2010. Udgifterne til behandling var i 2010 ca. 900 mio. kr. Udgifterne afholdes af kommunerne.

Sundhedsministeriet har det overordnede ansvar for den lægelige stofmisbrugsbehand­ling, mens Socialministeriet har det overordnede ansvar for den sociale stofmisbrugsbehandling og for den kommunale sagsbehandling. Samarbejdet mellem ministerierne og kommunerne bygger på aftalte principper for decentral styring med klart formulerede mål og fokus på resultater, idet kommunerne har metodefrihed og frihed til at organisere indsatsen.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at de 4 mål for behandlings­indsatsen mod stofmisbrug er svære at følge op på: Målene angiver ikke, hvad der skal ske og for hvem, hvornår og hvordan. Det vanskeliggør en målrettet opfølgning og korrektion af indsatsen.

Begge ministerier har taget en række initiativer, der understøtter målene. Socialmini­steriets initiativer har dog overvejende haft til formål at understøtte den kommunale sagsbehandling og har kun i mindre omfang understøttet udviklingen af kvaliteten af den sociale behandling.

Statsrevisorerne konstaterer, at Socialministeriet har ført tilsyn med, om kommuner­ne overholder lovgivningen. Det må dog også konstateres, at:

  • 12-13 % af nystartede behandlingsforløb overskrider den lovpligtige behandlingsgaranti
  • 25 kommuner (25 %) endnu ikke har offentliggjort en kvalitetsstandard for stofmis­brugeres behandling - til trods for at det har været lovpligtigt i 4 år
  • kommunerne ikke udarbejder handleplaner i tilstrækkeligt omfang.

Statsrevisorerne imødeser, at ovennævnte lovbrud meget hurtigt bringes til ophør."

Rigsrevisors notat af 23. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2011 om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og social- og integrationsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • sundhedsministerens og socialministerens arbejde med at se nærmere på, hvordan der kan opstilles klare mål for behandlingsindsatsen mod stofmisbrug
  • socialministerens tiltag for at sikre og forbedre kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling
  • socialministerens arbejde med at følge op på, om kommunerne overholder lovgivningen om behandling for stofmisbrug.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. august 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2011 om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. 

Notatet bygger på redegørelser fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

I notatet orienterer Rigsrevisionen om de klare, nationale mål, som ministerierne har opstillet for stofmisbrugsområdet, og de øvrige initiativer, som ministerierne har iværksat på området. 

Rigsrevisionen finder samlet set, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har taget tilfredsstillende initiativer. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik