Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

21-09-2011

Beretning nr. 13/2010

Beretningen handler om SKATs indsatsstrategi for at øge skatteydernes regelefterlevelse.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om strategien lever op til formålet om at øge skatteydernes regelefterlevelse, herunder om strategien samlet set har givet de forventede resultater, og om strategien er udmøntet i indsatsprojekter, der har ført til øget regelefterlevelse.

SKATs indsatsstrategi blev indført i 2007. Rigsrevisionen afgav i december 2008 beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi. Beretningen handlede primært om det teoretiske grundlag for indsatsstrategien. I denne nye beretning vurderes det, hvordan strategien virker i praksis.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. september 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Da SKAT indførte den nye indsatsstrategi i 2007, bemærkede Statsrevisorerne, at der var tale om et væsentligt strategiskifte fra kontrol til forebyggelse, som ville få stor betydning for SKAT som virksomhed og for statens skatteopkrævning.

Formålet med SKATs indsatsstrategi er at få flere borgere og virksomheder til at overholde reglerne og betale den skat, de skal. Strategien indebærer, at SKAT målretter indsatsen i forhold til en gruppering af skatteyderne som medspillere (flertallet) og modspillere (mindretallet).

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at indsatsstrategien har haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af reglerne. Andelen af borgere, der begår fejl i deres selvangivelser, er således lav og faldende fra 8 % i 2006 til 6 % i 2008.

Statsrevisorerne konstaterer samtidig en negativ udvikling i forhold til virksomheder­nes efterlevelse af reglerne. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at andelen af virksomheder, der begår fejl, er høj og stigende fra 42 % i 2006 til 52 % i 2008.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har gjort det vanskeligere for de virksomheder, der bevidst ønsker at snyde.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende:

 • at SKAT på nogle områder har fejlvurderet sammensætningen af medspillere og modspillere og har anvendt de forkerte virkemidler over for målgrupperne, fx anvendt vejledning, hvor kontrol ville have virket bedre
 • at SKAT 4 år efter strategiskiftet endnu ikke har færdigudviklet det overordnede mål for skattegabet (forskellen på forventede og faktiske skatte­indtægter). Skattegabsmålet er mindre styringsrelevant, når det ikke er nedbrudt i delmål og ikke dækker alle skatter, fx sort arbejde og skatter for store selskaber.

Statsrevisorerne konstaterer, at SKAT fortsat har en væsentlig opgave med strategiskiftet, idet SKAT har anerkendt behovet for at forbedre indsatsstrategien, målstyringen og styringsværdien af skattegabsmålet. Herved kan der frigøres resurser, så SKAT kan styrke indsatsen over for det bevidste skattesnyd."

Rigsrevisors notat af 31. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som Skatteministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

 • udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2013
 • SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet og nedbrydningen i mere dækkende og styringsrelevante mål
 • SKATs erfaringer med at sikre den rette balance mellem vejledning og kontrol i indsatsprojekterne og resultaterne af de landsdækkende projekter.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Notatet er baseret på møder og redegørelser fra SKAT og handler om de initiativer, som SKAT har taget som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge sagen på følgende 3 områder: 

 • udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015
 • SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel
 • hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. juni 2014

Beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II)

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Opfølgningen på denne beretning viser, at SKAT på en lang række områder arbejder på at forbedre indsatsstrategien, men den viser også, at det endnu ikke har givet målbare resultater.  

Statsrevisorerne følger resultaterne af SKATs indsatsstrategi via denne beretningssag, men skal gøre opmærksom på, at Statsrevisorerne i maj 2014 anmodede Rigsrevisionen om at gennemføre en generel undersøgelse af SKATs økonomistyring. Formålet med den nye undersøgelse er at vurdere Skatteministeriets styrings- og tilsynsansvar samt at vurdere SKATs styring af aktiviteter og ressourcer."

Statsrevisorerne, den 25. juni 2014

Rigsrevisionens notat af 7. januar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II). 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • udviklingen i regelefterlevelsen på borgerområdet i forbindelse med offentliggørelsen af compliancemålingen i 2015
 • SKATs videre arbejde med at udvikle finanslovens skattegabsmål. 

Rigsrevisionen vurderer, at punktet om udviklingen i regelefterlevelsen på borgerområdet kan afsluttes. Rigs­revisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til SKATs videre arbejde med at udvikle finanslovens skattegabsmål.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. oktober 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • SKATs videre arbejde med at udvikle finanslovens skattegabsmål, herunder omfanget af skattearter og skatteydergrupper.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. november 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II). 

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets videre arbejde med at udvikle nye mål for borgernes og virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne, som skal erstatte det hidtidige skattegabsmål. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik