Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling

21-04-2010

Beretning nr. 9/2009

Beretningen handler om voksnes adgang til psykiatrisk behandling og omfatter både ambulant behandling og indlæggelse. Beretningen handler endvidere om regionernes planlægning og initiativer på det psykiatriske område.

Adgangen til psykiatrisk behandling er undersøgt ved at se på ventetider og overbelægning i den psykiatriske behandling i regionerne. Det er regionerne, der har ansvaret for sygehusene, og det er regionernes opgave at sikre de nødvendige og relevante tilbud om behandling inden for psykiatrien. Regionerne har endvidere ansvaret for at sikre borgerne adgang til at blive behandlet hos alment praktiserende læger og speciallæger.

Undersøgelsen vedrører perioden, fra regionerne blev etableret – dvs. 1. januar 2007 – til ultimo 2009, og Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen af egen drift i januar 2009.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. april 2010 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2009 om voksnes adgang til psykiatrisk behandling

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Voksne psykiatriske patienter skal i henhold til sundhedsloven sikres nødvendige og relevante tilbud om behandling. Beretningen viser, at der har været et misforhold mellem behandlingskapacitet og -behov.

Regionerne har sikret, at patienterne har adgang til både ambulant behandling og psykiatrisk indlæggelse. En relativ stor del af de voksne psykiatriske patienter har imidlertid oplevet ventetid og overbelægning. 29 % af de psykiatriske patienter havde således pr. 1. marts 2009 ventet over 2 måneder på første fremmøde, og heraf havde 7 % ventet mere end 6 måneder. Endvidere har en væsentlig del af patienterne oplevet ventetid undervejs i behandlingsforløbet.

Voksne psykiatriske patienter fik pr. 1. januar 2010 en udvidet behandlingsret. Den indebærer, at patienten – senest 8 dage efter, at patienten er henvist til hospitalet – skal informeres om, hvorvidt regionen kan behandle patienten inden for 2 måneder.

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne løbende søger at tilpasse planlægning og kapacitet i psykiatrien ud fra analyser og overvågning af behandlingsbehovet. I perioden 1998-2008 er antallet af sengepladser således faldet (22 %), antallet af ambulante behandlinger er steget (20 %), mens antallet af behandlinger hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere er steget markant (94 %).

Statsrevisorerne bemærker, at regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat har en væsentlig opgave med at sikre patienterne adgang til psykiatrisk behandling og overensstemmelse mellem behandlingskapacitet og -behov. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på:

  • at Indenrigs- og Sundhedsministeriet bør sikre, at opgørelserne af de erfarede ventetider i Landspatientregisteret er valide. Herved kan det godtgøres, at man lever op til behandlingsretten, og der skabes grundlag for en bedre udnyttelse af kapaciteten
  • at overbelægningen bør mindskes, bl.a. ved at kommunerne hurtigere hjemtager færdigbehandlede patienter, så de ikke optager sengepladserne
  • at regionerne fortsat bør søge at fastholde og tiltrække personale med henblik på at minimere antallet af sengepladser, der ikke kan benyttes på grund af personalemangel mv."

Rigsrevisors notat af 30. september 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2009 om voksnes adgang til psykiatrisk behandling.

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 2 områder:

  • regionernes arbejde med at sikre, at patienterne har adgang til både ambulant behandling og psykiatrisk indlæggelse
  • ministerens arbejde med at opgøre erfarede ventetider til psykiatrisk behandling via Landspatientregisteret.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 28. juni 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2009 om voksnes adgang til psykiatrisk behandling.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • regionernes arbejde med at sikre, at patienterne har adgang til både ambulant behandling og psykiatrisk indlæggelse
  • ministerens arbejde med at opgøre erfarede ventetider til psykiatrisk behandling via Landspatientregisteret.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 29. august 2012

Beretning nr. 9/2009 om voksnes adgang til psykiatrisk behandling

Sagen optages i Endelig betænkning 2011 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

" Statsrevisorerne konstaterer, at der til trods for regionernes og Sundhedsministeriets initiativer til at forbedre den voksenpsykiatriske behandling, har været en negativ udvikling i de ventetider, som patienterne oplever. Den gennemsnitlige ventetid på psykiatrisk behandling er således steget fra gennemsnitligt 33 dage i 2008 til 37 dage i 2011. Endvidere er andelen af patienter, der venter mere end 2 måneder, øget fra 13 % i 2010 til 14 % i 2011 på landsbasis.

Statsrevisorerne bemærker, at der fortsat er en udestående opgave og afslutter derfor ikke sagen."

Statsrevisorerne den 29. august 2012

Rigsrevisionens notat af 14. januar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2009 om voksnes adgang til psykiatrisk behandling.

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i ventetid på psykiatrisk behandling og status for de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har iværksat for at nedbringe ventetid til psykiatrisk behandling.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. januar 2014

Beretning nr. 9/2009 om voksnes adgang til psykiatrisk behandling

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at den gennemsnitlige ventetid til første kontakt i psykiatrien fortsat stiger for voksne psykiatriske patienter. Den gennemsnitlige ventetid på landsplan er steget fra 35 dage i 2010 til 43 dage i 2013, og antallet af patienter, der venter mere end 2 måneder på første kontakt i psykiatrien, er på landsplan steget fra 13 % i 2010 til 20 % i 2013.

Statsrevisorer afslutter denne beretningssag, da det ikke gennem den revisionsmæssige undersøgelse er muligt at opnå yderligere klarhed over virkningen af de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har igangsat for at reducere ventetiden på voksnes adgang til psykiatrisk behandling.

Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse først fra 2016 forventer en positiv udvikling i ventetiderne. Dette kan have negativ betydning for gennemførelsen af regeringens lovforslag om ligestilling af psykiatriske og somatiske patienter (lovforslag L 87). Hvis lovforslaget vedtages, forudsættes der fra september 2014 indført differentieret behandlingsret og udredningsret på 2 måneder. Udredningsretten forudsættes forkortet yderligere til 1 måned fra september 2015."

Statsrevisorerne, den 22. januar 2014.

Beretningshistorik