Beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan

28-09-2009

Beretning nr. 17/2008

Det ændrede trusselsbillede, efter afslutningen af den kolde krig og efter terrorangrebene den 11. september 2001, har medført betydelige omlægninger i Forsvaret. Forsvarets deltagelse i internationale operationer er således i indeværende forsvarsforligsperiode (2005-2009) blevet en væsentligere del af Forsvarets virksomhed. Beretningen handler om, hvordan Forsvarsministeriet og Forsvaret understøtter sine militære operationer i Afghanistan. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen set på Forsvarsministeriets opfyldelse af målene vedrørende internationale operationer i det gældende forsvarsforlig, Forsvarets forsyning til de udsendte soldater, om Forsvaret har sikret, at der er tilstrækkeligt personel med de rette kvalifikationer til internationale operationer og uddannelsen før soldaternes udsendelse. Rigsrevisionen har også set på Forsvarsministeriets og Udenrigsministeriets tilrettelæggelse af det civilit-militære samarbejde og samtænkningindsatsen i Afghanistan.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 28. september 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2008 om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Danmark opfylder NATO's målsætning fra 2008 om, at 50 % af det enkelte lands landtropper skal kunne udsendes. Det er således tilfreds­stillende, at Danmark allerede i 2007 kunne udsende 50,2 %.

I det gældende forsvarsforlig 2005-2009 er det et mål, at Forsvaret kan opstille og ud­sende styrker i internationale operationer. Målet har været, at kapaciteten gradvist skulle øges fra ca. 1.150 soldater i 2005 til ca. 2.000 soldater i 2009 (ca. 1.500 fra hæren og ca. 500 fra flyvevåbnet og søværnet).

Statsrevisorerne konstaterer, at antallet af udsendte soldater steg fra 1.213 i 2005 til 1.421 i 2008. Ca. 90 % af de udsendte soldater har været fra hæren.

Forsvaret har opgjort de samlede omkostninger til de internationale operationer til 1,2 mia. kr. i 2005 og til 2,4 mia. kr. i 2008, dvs. en stigning på 100 %. Statsrevisorer­ne bemærker, at det er uklart, hvor stor en del af denne stigning der kan henføres til øgede aktiviteter, og hvor stor en del der kan henføres til, at Forsvaret har æn­dret principper for omkostningsfordeling.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvaret ikke mere præcist kan opgøre det faktiske resurseforbrug til internationale operationer.

Statsrevisorerne konstaterer,

 • at Forsvaret har en stor udfordring med at sikre tilstrækkelige forsyninger til de militære enheder i Afghanistan. Forsvarets systemer kan dog tilrettelægges, så de i højere grad understøtter forsyningsopgaven, fx kontrollen med størrelsen af beholdninger og udestående leveringer.
 • at hæren samlet set har udsendt og uddannet det antal kompagnier, som var plan­lagt, og at man løbende har tilpasset uddannelsen af personel i forhold til de ind­høstede erfaringer fra tidligere internationale operationer. Forsvaret har dog i flere tilfælde haft vanskeligheder med at udpege og udsende personel til missionen i Afghanistan, primært pga. personelmangel inden for befalingsmænd og specialist­funktioner som fx forsyning.

Statsrevisorerne bemærker, at de kompagnier, der skal udsendes, i forberedelsesperioden mangler støtte til en lang række administrative opgaver. Statsrevisorerne er enige med Hærens Operative Kommando i, at såvel uddannelsesstøtten som den administrative støtte skal øges.

Statsrevisorerne har noteret sig, at Danmark har øget forbruget til det civilt-militære samarbejde og samtænkningsindsatsen i Helmand. Statsrevisorerne henstiller, at Forsvaret snarest aflægger et regnskab for det samlede forbrug til samtænknings­projekter."

Rigsrevisors notat af 17. februar 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2008 om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Notatet tager udgangspunkt i forsvarsministerens og udenrigsministerens redegørelser vedrørende Statsrevisorernes beretning.

Forsvarsministeren har i sin redegørelse præsenteret flere initiativer til at forbedre Forsvarets understøttelse af sine internationale operationer. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende 5 områder: videreudviklingen af Forsvarets budgetmodel, arbejdet med at optimere genforsyningsprocessen, personelsituationen, tiltag for at imødekomme behovet for administrativ og uddannelsesmæssig støtte under uddannelsen og endelig regnskabsaflæggelsen for samtænkningsprojekterne.

Rigsrevisionen anser sagen for afsluttet i forhold til udenrigsministeren.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 12. marts 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2008 om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • videreudviklingen af Forsvarets budgetmodel
 • arbejdet med at optimere genforsyningsprocessen, herunder udviklingen i leveringstider, udleveringsgrader og udestående bestillinger
 • personelsituationen for de internationale operationer
 • tiltag for at imødekomme behovet for administrativ og uddannelsesmæssig støtte under uddannelsen
 • regnskabsaflæggelsen for samtænkningsprojekterne.

Forsvarsministeriet har på flere områder arbejdet for at forbedre sin understøttelse af de internationale operationer. Det er derfor Rigsrevisionens opfattelse, at beretningssagen vedrørende videreudviklingen af forsvarets budgetmodel, tiltagene for at imødekomme behovet for administrativ og uddannelsesmæssig støtte under uddannelsen og regnskabsaflæggelsen for samtænkningsprojekterne kan afsluttes.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder:

 • Forsvarets brug af de nye rapporter, som viser forsyningssituationen, og udviklingen i de udestående bestillinger til Afghanistan
 • personelsituationen for de internationale operationer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. marts 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2008 om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan.

Notatet er baseret på møde og brevveksling med Forsvarsministeriet og Værnsfælles For­svars­kom­mando.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Forsvarets brug af de nye rapporter, som viser forsyningssituationen og udviklingen i de udestående be­stillinger til Afghanistan
 • personelsituationen for de internationale operationer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik