Beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere

20-05-2009

Beretning nr. 12/2008

Beretningen handler om de kommunale jobcentres indsats for at få kontanthjælpsmodtagere (ikke-forsikrede ledige) i arbejde. Rigsrevisionen har undersøgt, om jobcentrene sikrer, at kontanthjælpsmodtagerne får og deltager i den beskæftigelsesindsats, som de har ret og pligt til. Særligt om kontanthjælpsmodtagerne får jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden, og om kommunerne rådighedsvurderer efter reglerne.

Beretningen belyser også, om kommunerne administrerer 300-timers-reglen korrekt.

Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Beskæftigelsesministeriets tilsyn med jobcentrenes indsats over for kontanthjælpsmodtagerne er tilfredsstillende.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. maj 2009 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2008 om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Inden for lovgivningens rammer er kommunerne ansvarlige for udbetaling af kontanthjælp og for beskæftigelsesindsatsen. Efter beskæftigelsesreformen og strukturreformen den 1. januar 2007 er kommunernes beskæftigelsesindsats samlet i 91 jobcentre. I 2008 udgjorde statens udgifter ca. 4,9 mia. kr. til delvis refusion af kommunernes udbetaling af kontanthjælp.

Jobcentrene skal sikre, at kontanthjælpsmodtagerne får og deltager i den beskæftigelsesindsats, som de har ret og pligt til ifølge loven. Jobcentret skal bl.a. vurdere, om borgeren er arbejdsmarkedsparat – 67 % af kontanthjælpsmodtagerne er ikke arbejdsmarkedsparate. I 2008 fik ca. 150.000 personer kontanthjælp i en kortere eller længere periode.

Statsrevisorerne kritiserer, at jobcentrene ikke sikrer, at kontanthjælpsmodtagerne får den indsats, som de har ret og pligt til:

  • Gennemsnitlig 80 % af kontanthjælpsmodtagerne fik deres jobsamtale til tiden, men kun 56 % fik deres jobsamtale rettidigt i det dårligst placerede jobcenter - i det bedste 96 %.
  • Gennemsnitlig 62 % af kontanthjælpsmodtagerne fik tilbud om aktivering til tiden, men kun 37 % fik rettidigt tilbud om aktivering i det dårligst placerede jobcenter - i det bedste 94 %.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at nogle kommuner i strid med reglerne hjemtager statsrefusion for kontanthjælpsmodtagere, der ikke er rettidigt aktiveret.

Statsrevisorerne kritiserer, at der er stor forskel i jobcentrenes vurderinger af, om arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Er dette ikke tilfældet, skal det medføre en sanktion i form af reduceret kontanthjælp. Der er imidlertid en bemærkelsesværdig stor spredning i antallet af sanktioner mellem jobcentrene, idet antallet af sanktioner udgør mellem 1 % og 88 % af kontanthjælpsmodtagerne.

Arbejdsdirektoratet under Beskæftigelsesministeriet fører lovpligtige visitationstilsyn og rådighedstilsyn med kommunernes administration af reglerne. Herudover fører ministeriet via Arbejdsmarkedsstyrelsen mere generelle tilsyn på området. Tilsynene viser, at der er mange fejl i kommunernes administration, men kun de lovbestemte tilsyn kan have refusionsmæssige konsekvenser for kommunerne.

Statsrevisorerne finder, at Beskæftigelsesministeriet mere aktivt bør søge at nyttiggøre de oplysninger, man har om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere.

Statsrevisorerne fremhæver behovet for at forenkle det komplicerede regelsæt på området."

Rigsrevisors notat af 12. oktober 2009

Beretningen handler om de kommunale jobcentres indsats for at få kontanthjælpsmodtagerne i arbejde og Beskæftigelsesministeriets tilsyn med indsatsen. Beretningens fokus var på, om jobcentrene sikrede, at kontanthjælpsmodtagerne fik den beskæftigelsesindsats, de havde ret og pligt til.

Rigsrevisor finder beskæftigelsesministerens redegørelse tilfredsstillende og vil følge udviklingen på følgende områder:

  • ministerens initiativer med henblik på at sikre, at kontanthjælpsmodtagerne får en aktiv indsats til tiden, samt de kommunale revisorers fokusrevision af den aktive beskæftigelsesindsats
  • ministerens arbejde med at skaffe bedre information om kommunernes administration af rådighedsvurderinger og med at udvikle ministeriets tilsyn på området
  • hvordan ministeren har fulgt kommunernes administration af 300-timers-reglen
  • det målrettede og intensiverede visitationstilsyn samt ministerens arbejde med at få en generel bemyndigelse til at fastsætte regler for de kommunale revisorers tilsyn på beskæftigelsesområdet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 24. februar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2008 om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

  • beskæftigelsesministerens initiativer med henblik på at sikre, at kontanthjælpsmodtagerne får en aktiv indsats til tiden samt de kommunale revisorers fokusrevision af den aktive beskæftigelsesindsats
  • beskæftigelsesministerens arbejde med at skaffe bedre information om kommunernes administration af rådighedsvurderinger og med at udvikle Beskæftigelsesministeriets tilsyn på området
  • hvordan beskæftigelsesministeren har fulgt kommunernes administration af 300-timers-reglen
  • det målrettede og intensiverede visitationstilsyn samt beskæftigelsesministerens arbejde med at få en generel bemyndigelse til at fastsætte regler for de kommunale revisorers tilsyn på beskæftigelsesområdet.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik