Beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere

17-09-2008

Beretning nr. 18/2007

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets ændring af ferieloven i 2004 og lovens konsekvenser for efterlønsmodtagere i relation til udbetaling af uhævede feriepenge. Rigsrevisionens undersøgelse, som danner grundlag for beretningen, er iværksat på baggrund af en anmodning om et notat fra Statsrevisorerne i december 2007.

Ændringen i ferieloven betød bl.a., at uhævede feriepenge, som var optjent i et ansættelsesforhold, der var ophørt senest ved ferieårets afslutning, i modsætning til tidligere kunne udbetales efter anmodning. Ændringen af ferieloven skabte mulighed for, at efterlønsmodtagere pr. 1. januar 2004 kunne blive dobbeltforsørget, dvs. få uhævede feriepenge udbetalt samtidig med modtagelse af efterløn, uden at der skete enten modregning i feriepengene eller fradrag i efterlønnen.

Rigsrevisionen har med udgangspunkt i 4 konkrete spørgsmål fra Statsrevisorerne undersøgt forløbet fra starten af det lovforberedende arbejde i 2002 til sagens afslutning i 2008.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. september 2008 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beskæftigelsesministeriets ændring af ferieloven i 2004 fik den utilsigtede konsekvens, at efterlønsmodtagere fik adgang til dobbeltforsørgelse, dvs. at de på samme tid kunne få udbetalt uhævede feriepenge og modtage efterløn. Ændringen betød, at der ikke - som tidligere - skulle ske fradrag i efterlønnen, når feriepenge blev udbetalt efter ferieårets udløb.

Adgangen til dobbeltforsørgelse blev stoppet i april 2006, da Beskæftigelsesministeriet ændrede reglerne for efterløn.

Den utilsigtede konsekvens af lovændringen har indtil videre kostet staten ca. 420 mio. kr. Det forventes, at de samlede omkostninger vil blive 450-600 mio. kr.

Statsrevisorerne påtaler, at Beskæftigelsesministeriets lovforberedende arbejde med ændring af ferieloven var præget af manglende grundighed og forudseenhed.

Selv om ministeriet var klar over, at lovændringen gav mulighed for dobbeltforsørgelse, antog man, uden at undersøge forholdet nærmere, at muligheden var marginal. Beretningen viser, at en forholdsvis enkel beregning af de økonomiske konsekvenser af adgangen til dobbeltforsørgelse ville have vist, at adfærdsændringer blandt efterlønsmodtagere ville koste mellem 60 og 300 mio. kr. Beskæftigelsesministeriet fejlbedømte også, hvor mange efterlønsmodtagere der ville vælge at få feriepengene udbetalt uden at holde ferie."

Rigsrevisors notat af 9. februar 2009

Notatet omhandler Rigsrevisionens vurdering af beskæftigelsesministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere.

Beskæftigelsesministeren har i sin redegørelse tilkendegivet at have noteret sig en lang række af Rigsrevisionens konstateringer og konklusioner i beretningen. Ministeren oplyser at have påbegyndt et arbejde med systematiske risikovurderinger af det lovforberedende arbejde. Ministeren forventer, at omkostningerne til refusion af a-kassernes udgifter til efterlønsmodtagere kan holdes inden for de 450-600 mio. kr., der er søgt i aktstykket til Finansudvalget.

Rigsrevisionen vil følge sagen på 2 områder. For det første ministeriets arbejde med at udarbejde systematiske risikovurderinger af det lovforberedende arbejde. For det andet afviklingen af samtlige sager, de deraf afledte samlede omkostninger for staten og afklaringen af, om nye sagstyper fører til yderligere omkostninger for staten.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisors notat af 27. oktober 2010

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere.

Der er i notatet fulgt op på 4 områder:

  • afviklingen af alle sager om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere
  • de samlede omkostninger for staten med hjemmel i Akt 83 13/12 2007
  • afklaringen af, om de nye sagstyper, som efterfølgende er opstået i relation til spørgsmålet om a-kassernes vejledningspligt, har givet staten yderligere omkostninger
  • ministeriets erfaringer med at udarbejde systematiske risikovurderinger af det lovforberedende arbejde.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. november 2010

Beretning 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere

Sagen optages i Endelig betænkning 2009 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne er opmærksomme på, at AK-Samvirke den 15. november 2010 har bedt beskæftigelsesministeren om at genoverveje statens afvisning af at yde a-kasserne refusion i de nye sagstyper, og at AK-Samvirke overvejer at anlægge en retssag herom. Statsrevisorerne vil derfor fortsat følge sagen."

Rigsrevisiones notat af 18. september 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere.

I notatet orienterer Rigsrevisionen om Østre Landsrets og Højesterets afgørelse i sagen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 2. oktober 2014

Beretning nr. 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Denne sag afsluttes efter, at Højesteret har afgjort, at Beskæftigelsesministeriet skal udbetale yderligere 27,2 mio. kr. til a-kasserne.    

Statsrevisorerne skal ved afslutningen af denne sag gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at ministerierne er omhyggelige med det lovforberedende arbejde og udviser rettidig omhu, såfremt det konstateres, at lovgivningen har utilsigtede juridiske eller økonomiske konsekvenser."

Beretningshistorik