Beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. november 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hovedparten af de oplysninger, som danner grundlag for beregning af borgernes personskat, indberettes af tredjepart. Tredjepartsoplysninger er bl.a. fra arbejdsgivere, der ved lønudbetaling til ansatte er forpligtet til at indeholde A-skat og indberette både lønind­komst og A-skat til Skatte­sty­relsen. Ca. 95 % af person­beskat­ningen dannes på baggrund af oplys­ningerne fra tredjepart, som borgeren i udgangspunktet hverken kan eller skal ændre i. De resterende 5 % af personskatterne opkræves på baggrund af borgernes selvangivelser.

Skattestyrelsen kontrollerer, om virksomhederne ind­beretter den korrek­te A-skat. Kontrollen skal sikre efterlevelse af reglerne, forebygge restancer ved dårlige be­ta­lere og identificere og stoppe potentielle svigvirksomheder, inden de opnår registreringspligt for A-skat.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Skatteministeriet ik­ke har tilrettelagt og gennemført en effektiv kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat, og at Skattestyrelsens vejledning og kontrol af virksomheder har været utilstrækkelig. Konsekvensen er, at der er risiko for fejl og svig i virksomhedernes indberetning af A-skat og deraf følgende tab af skatteindtægter.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Skattestyrelsen ikke udnytter hjemlen i lovgivningen til at give tvangsbøder i de særlige tilfælde, hvor virksomheder har fået mange foreløbige fastsættelser af A-skat.

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at Skattestyrelsen finder en måde at kommunikere digitalt på med alle indberetningspligtige virksomheder.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At Skattestyrelsens behandling af ca. 52.000 virksomheders ansøgninger om regi­stre­­ring for A-skat årligt ikke er tilstrækkeligt doku­men­teret, særligt er risikovurderingen og den efterfølgende kontrol ikke tilstrækkeligt dokumenteret.
  • At Skattestyrelsen i 2019 udtog ca. 15.800 ansøgninger fra virksomheder, hvor risikoen ved registrering skulle vurderes nærmere. Heraf doku­men­te­rede Skattestyrelsen kun behandlingen af ca. 8.100 ansøgninger. Behandlingen af de resterende ca. 7.700 ansøgninger blev registreret uden dokumentation.
  • At en del af de virksomheder, der ikke indberetter A-skat til tiden, ik­ke rykkes af Skattestyrelsen, da styrelsen kun sender påmindelser til de virksomheder, der har opgivet en e-mailadresse.
  • At Skattestyrelsen i de ca. 143.000 tilfælde, hvor styrelsen foreløbigt har fastsat virksomhedernes A-skat til 8.000 kr. på grund af manglen­de indberetninger, ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at de foreløbi­ge fastsættelser erstattes af indberetninger. Det medfører risiko for, at nogle virksom­hed­er kommer til at indberette for lidt A-skat.
  • At Skattestyrel­sen frem til 2019 ikke har ført kontrol med virksom­hed­ers mulighed for at rette deres indberetninger og få tilbageført forkert indberettet A-skat."

Senest opdateret den 20. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00