Beretning om Forsvarsministeriets styring af bemanding

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. juni 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2019 om Forsvarsministeriets styring af bemanding

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge forsvarsloven skal Forsvaret råde over styrker, hvis bemanding, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de fastsatte opgaver, bl.a. forsvar af NATOs område, krisestyring mv.

Denne beretning handler om sammenhængen mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet, som ifølge finansloven for 2018 tilsammen rådede over ca. 2,5 mia. kr. og knap 5.000 årsværk.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilstrækkeligt dokumenteret styring af opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. Værnene udarbejder myndighedsbusinesscases og tilhørende stillingsnormeringsoversigter, hvor der er en kobling mellem opgaver og bemanding. Når disse lægges til grund, fremgår det, at der i en årrække har været uover­ensstem­melser mellem opgaver og bemanding i Søvær­net og Flyve­våbnet.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsmini­ste­riet ikke har sikret, at der uddannes og trænes et tilstrækkeligt antal med­­arbejdere til Søværnet og Flyvevåbnet. Fx manglede der 134 officerer i 2018 i forhold til Forsvarsministeriets mål, og i en stikprøve havde kun 20 % af flyme­ka­nikerne gennemført den obligatoriske vedlige­holdende træ­ning.

Mangel på bemanding har gjort Forsvaret sårbart og udgør en risiko for Forsvarets løsning af opgaver i de 2 værn.

Statsrevisorerne finder det væsentligt, at Forsvarsministeriet vil sikre, at der fremover skabes et mere opdateret og veldokumenteret billede af balancen mellem opgaver og bemanding – både i driftsåret og i et flerårigt perspektiv. Statsrevisorerne finder det endvidere relevant, at Forsvaret vil udvikle et værktøj, der vil øge mulighederne for at vurdere konsekven­serne for opgaveløsningen, når en kapacitet (fx et skib) ikke er fuldt bemandet."

Senest opdateret den 4. juni 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00