Beretning om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. juni 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Arbejdsklausuler skal sikre, at leverandøren og eventuelle underleveran­dører giver deres ansatte løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, der ikke er min­­­­dre gunstige end dem, der gælder i henhold til en kollektiv overens­kom­st på området.

Staten køber årligt ind for ca. 42 mia. kr. Statens institutioner skal i hen­hold til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skrive en arbejds­klausul ind i deres kontrakter med private leve­ran­­d­ø­rer. Erfarings­mæs­sigt er der størst risiko for social dum­ping og brud på arbejdsklausuler inden for brancher, der beskæf­tiger ufag­lærte og udenlandske arbejds­tagere.

Rigsrevisionen har som de første undersøgt statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler i statslige kontrakter inden for brancher med størst risiko for brud på arbejdsklausuler.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 26 % af de­parte­menterne og 39 % af styrelserne i staten – i strid med reg­ler­ne – ik­ke har skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private leverandører på bygge- og anlægsområ­det og på det grønne område.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 78 % af de­parte­men­terne/styrelserne i perioden 2015-2019 – i strid med reglerne – ikke har ført den nødvendige kontrol med over­hol­del­sen af arbejds­klausuler inden for bran­cher, hvor der er størst ri­si­ko for brud på arbejdsklausuler.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det er uklart, om det er Økonomistyrelsen eller ministerierne, der har ansvaret for kontrol­len med overholdelsen af arbejdsklausuler og eventuel sanktionering i aftaler under

Statsrevisorerne bemærker:

  • At der på 4 ud af 5 udvalgte indkøbsaftaler i perioden 2015-2019 slet ikke er ført kontrol med overholdelsen af arbejdsklau­suler på områder såsom vagtordninger, flytning, konference samt tryk­ke­ri, kopi og print. På én af indkøbsaftalerne – rengøringsaftalen –har en begrænset andel af departementerne og styrelserne (14 %) kontrolleret, om arbejdsklausulerne blev overholdt.
  • At ministerierne ikke har nedskrevne vurderinger af risikoen for brud på arbejdsklausulerne for deres kontrakter, hvilket må anses som en forud­sætning for at kunne afgøre, hvor og hvordan kontrollen skal udfø­res.
  • At Økonomistyrelsen ikke har sikret, at der er en klar ansvarsforde­ling mellem Økonomistyrelsen og ministerierne om, hvem der skal kontrollere overholdelsen af arbejdsklausulerne og sanktionere ved eventuelle brud på klausulerne. Statens Indkøbsaftaler."

Senest opdateret den 4. juni 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00