Beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. maj 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Regionerne har det overordnede ansvar for den økonomiske styring af sy­gehusene. Sygehusområdet udgør et væsentligt udgiftsområde med samlede budgetterede driftsudgifter på ca. 80 mia. kr. i 2019. Sygehus­området kræver effektiv styring både i forhold til efterlevelse af de politiske aftaler knyttet til regionernes budgetter og årlige besparelseskrav, men og­så almindelig driftsøkonomisk styring, således at regionerne kan træffe løbende ledelsesmæssige dispositioner. Dette er bl.a. vigtigt, da området er udfordret af et stigende pres som følge af flere behandlingskrævende ældre, udvikling af nye behandlingsformer mv. Samtidig må der konstateres betydelige forskelle i sygehusenes produktivitetsudvikling i perioden 2014-2017.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionernes grund­lag for den økonomiske styring af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad sik­rer, at resurserne udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne og samfundsøkonomien. Regionerne har ikke tilstrækkelig databaseret viden om, hvad aktiviteterne koster, og om sammenhængen mellem sygehusenes aktiviteter og resurser, hvilket vanskeliggør regionernes beslutninger om budgetter, omprioriteringer, besparelser mv.

Statsrevisorerne baserer bl.a. dette på:

  • at regionerne ikke i alle tilfælde kan forklare forskelle i syge­husenes omkostninger og produktivitet
  • at regionerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter egne data og de natio­nale data om sammenhængen mellem resurser og aktiviteter i deres styring af sygehusene
  • at regionerne følger op på, om sygehusene når deres mål, men at regionernes styringsgrundlag og ledelsesinformation ikke er baseret på systema­tiske analyser af forskelle mel­lem syge­husenes resurse­udnyttel­se eller overblik over, om der er mulighed for at udnytte resurser­ne bedre på tværs af sygehusene."

Senest opdateret den 15. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00