Beretning om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. april 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2019 om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan Bør­ne- og Undervisningsministeriet har forvaltet Arbejdsgivernes Uddan­nel­ses­bidrag (AUB-ordningen) i perioden 2009-2018.

Børne- og Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for at for­valte AUB-ordningen og lovgivningen herom. AUB-ordningen admini­stre­res af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som er en selvejende in­sti­tution. Private og offentlige arbejdsgivere indbetaler bidrag til ord­ningen, som finansierer en række refusions- og tilskudsordninger på er­hvervsuddannelsesområdet. Formålet er at skaffe flere praktikpladser til elever, der tager en erhvervsuddannelse, ved at øge virksomhedernes in­citament til at ansætte elever. AUB-ordningen bygger på et hvile i sig selv-princip, hvor indtægter og udgifter så vidt muligt skal balancere, og likvide midler ikke skal opsamles.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag forventer, at årets resultat i 2019 bliver 1,5 mia. kr., og at egenkapitalen ved udgangen af 2019 vil udgøre 4,6 mia. kr. Egenkapital­en forventes at fortsætte med at vokse i de kommen­de år.

Statsrevisorerne finder, at Børne- og Undervisningsministeriets for­valt­ning af AUB-ordningen har været utilfredsstillende, fordi ministeriet siden 2016 har været bekendt med den nuværende ubalance, hvor indtægterne systematisk overstiger udgifterne, men ikke har håndteret den. I strid med lovgivers intentioner er der således i dag opsamlet en relativ stor egenkapital, som forventes at udgøre 4,6 mia. kr. ved udgangen af 2019,

Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke har fulgt op på, om AUB-ordningen har opfyldt formålet om at medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At Børne- og Undervisningsministeriet ikke har taget initiativ til at regulere arbejdsgivernes AUB-bidragssats. Dette på trods af, at ministeriet siden 2016 har haft viden om dels ubalancen mellem indtægter og udgifter i AUB-ordningen, dels at en af de væsentligste forudsætninger for den nuværende AUB-bidragssats ikke er realiseret, nemlig forudsætningen om, at væsentligt flere søger ind på en erhvervsuddannel­se direkte efter grundskolen.
  • At Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2009-2019 ikke har gennemført en evaluering af, om AUB-ordningen lever op til lovens formål om, at den skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser.

Statsrevisorerne anerkender, at det er vanskeligt at isolere effekterne af enkelte initiativer, da eksterne faktorer har stor betydning for skabelsen af praktikpladser."

Senest opdateret den 17. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00