Beretning om momskontrollen

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. april 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2019 om momskontrollen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Virksomhedernes afregning af moms til staten er væsentlig og udgør ca. 20 % af skatteindtægterne. Årligt angiver virksomhederne positive moms­angivelser på ca. 425 mia. kr. og negative momsangivelser på ca. 225 mia. kr. Virksomhedernes momsafregning bygger på et selv­an­gi­vel­sesprincip, hvor virksomhederne selv angiver moms til afregning, uden at de skal medsende dokumentation. Det medfører store risici for fejl og svig og be­­hov for effektiv kontrol med, at virksomhedernes afregning af moms er korrekt.

Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at Skatteministeriets kontrol med, om virk­som­hederne afregner korrekt moms, har været særdeles kritisabel og utilstrækkelig. Det har medført milliard­tab i statens momsindtægter.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteforvaltningens utilstræk­ke­lige kontrol og udnyttelse af lovhjemler har muliggjort, at virksom­heder har kunnet fortsætte driften og opbygge momsgæld, selv om de ikke har angivet og betalt moms.

Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at forvalt­ningen af momsområdet ikke har levet op til Folketingets intentioner.

Statsrevisorerne baserer bl.a. dette på:

  • At Skatteforvaltningen kun har kontrolleret 2 % af virksomhederne om året, på trods af at kontrollerne viste, at over halvdelen af virksom­­hederne havde angivet forkert moms – i alt 18,1 mia. kr. for lidt moms over en 3-årig periode. Virksomhedernes samlede momsgæld til Skatteforvaltningen er steget fra 10,3 mia. kr. i 2014 til 16,7 mia. kr. i 2018.
  • At Skatteforvaltningen ikke har udnyttet lovhjemlen til at udstede påbud og bøder til de virksomheder, der ikke angiver moms. I stedet har Skatteforvaltningen fastsat relativt lave foreløbige moms­angivel­ser på 8.000 kr. for nye virksomheder og virksomheder, der ikke har angivet 4 gange i træk, uden at sikre sig, at virksomhederne erstatter den fore­løbige fast­sættelse med en angivelse. Dette på trods af, at Skatte­for­valt­ningens kontrol af 733 virksomheder uden angivelse gav anled­­­ning til en momsforhøjelse i 85 % af tilfældene.
  • At Skatteforvaltningen ikke har stoppet virksomheder ved at fratage dem deres momsregistrering efter 4 foreløbige fastsættelser i træk, selv om der er lovhjemmel hertil. Dette på trods af, at virksomheder, der ikke angiver moms, ofte også har momsgæld, der således kan opbygges yderligere. Momsgælden for virksomheder med foreløbige fastsættelser udgjorde 6,7 mia. kr. ultimo 2018.
  • At Skatteforvaltningen årligt sender momsgæld på ca. 4,1 mia. kr. til inddrivelse uden at rykke de mere end 40.000 virksomheder, der i forvejen har gæld, hvilket er i strid med opkrævningsloven.
  • At Skatteforvaltningen stort set ikke har implementeret inddata­kon­trol­ler i de digitaliserede selvbetjeningsløsninger, der kan bidrage til, at virksomhederne angiver korrekt moms. Dette på trods af, at virk­som­hederne ikke skal medsende dokumentation, og at ubevidste og bevidste fejl kun opdages, hvis virksomheden bliver kontrolleret.
  • At antallet af manglende angivelser fra 2013 til 2018 stiger fra 40.000 til 130.000.

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at Skatteministeriet har igangsat tiltag, der skal forbedre kontrollen og regelefter­level­sen på momsområdet."

Senest opdateret den 17. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00