Beretning om kontrol med dyretransporter

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. januar 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om kontrollen med dyretransporter har været effektiv og tilpasset udviklingen på om­rå­­det. Baggrunden for anmodningen var en politisk aftale om styrket kontrol med dyretransporter fra den 18. december 2018, som byg­gede på konstaterede overtrædelser i flere kontroller, mangelfuld sank­tio­ne­ring, og at kontrol­len ikke havde været forøget i takt med stigningen i dyretransporter. Undersøgelsen omhandler primært kontrollen af lange transporter af grise (på over 8 timer), hvor der er størst risiko for negativ påvirkning af dyrenes velfærd.

Fødevarestyrelsen har det primære ansvar for at kontrollere og sank­tio­nere overtrædelser af reglerne om dyretranspor­ter i Danmark.

Antallet af grise på lange transporter er tredoblet i perioden 2008-2018 fra 3,2 mio. til 9,6 mio. grise, mens antallet af grise, der transporteres un­der 8 timer, har ligget nogenlunde stabilt siden 2009. Der har siden 2012 været flest lange transporter. Samlet set er eksporten af grise i perioden 2008-2018 mere end fordoblet fra ca. 6,5 mio. til ca. 15 mio. grise.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Føde­vare­ministeriets kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018 har været ineffektiv. Derved er der risiko for, at grisene kan være kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten.

Statsrevisorerne kritiserer, at transportører, der gentagne gange forbryder sig mod reglerne, ikke er blevet sanktioneret effektivt. Statsrevisorerne forventer, at Miljø- og Fødevareministeriet vil gøre brug af alle sine sanktionsmuligheder fremadrettet.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

  • at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har tilpasset antallet af stik­prø­ve­­­- og indladningskon­troller til stigningen i antallet af grise­trans­por­ter, på trods af at mini­ste­ri­ets interne revisionsenhed i 2011 og Fø­de­va­restyr­elsen selv i 2016 anbefalede en revurdering
  • at Fødevarestyrelsens kontroller ikke har været målrettet de mest ri­si­kofyldte områder
  • at Fødevarestyrelsen ikke har udstedt forbud mod transporter eller ind­drag­et autorisationer i perioden 2012-2018, selv om styrelsen har haft hjemmel til at nedlægge forbud mod transporter siden 2016
  • at Fødevarestyrelsen ikke har haft den fornødne viden om tid­li­ge­re sanktioner af transportører i kontrolsituationer for derved at sikre, at transportørerne bliver sanktioneret korrekt og effektivt
  • at Fødevarestyrelsen ikke har haft overblik over, om styrelsen efter­lever reglerne om at indberette udenlandske transportørers overtræ­d­elser i Danmark til de udenlandske myndigheder."

Senest opdateret den 24. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00