Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. januar 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge sundhedsloven skal der være let og lige adgang til behandling af høj kvalitet på sygehusene. 

Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har siden 2012 overvåget og skabt viden om regionernes behand­lings­kvalitet i regi af Regionernes Kliniske Kva­litets­program. Denne viden har kortlagt eventuelle forskelle mellem region­ernes og sygehusenes kvalitet og understøttet, at pa­tien­ter på landsplan mod­tager ensartet behandling af høj kvalitet. Det er imid­lertid ikke blevet analyseret, om patienter med ens be­hand­lings­be­hov, men med forskellig baggrund (fx alder, samlivsstatus, uddannelse og til­knyt­ning til arbejds­markedet) får samme høje behandlingskvalitet, og om eventuelle forskelle har betydning for patienternes gen­ind­læg­gel­se og død. Rigsrevisionens registeranalyse viser, at der er betydelige ik­ke-be­grundede kvalitetsforskelle i behand­lingen af forskellige patient­grupper, og at en betyde­lig andel patienter ikke fuldt ud modtager den anbefalede behandling. Dette kan have betydning for patienternes risiko for gen­ind­læggelse og død. 

Statsrevisorerne bemærker, at opfyldelsen af det nationale mål om be­handling af høj kvalitet har udviklet sig negativt både på landsplan og i regio­ner­ne fra 63,5 % til 57,5 % i perioden 2015-2017. 

Statsrevisorerne finder, at Sundheds- og Ældreministeriet og re­gio­ner­ne i højere grad kunne have taget initiativ til at få viden om, hvorvidt der fore­kommer ikke-begrundede forskelle i be­hand­lings­kvaliteten på sygehusene. En sådan viden ville kunne bidrage til en større mål­retning og kvalitetssikring af behandlingen af den enkelte patient og dermed mindske ulighed i sundhed.

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse resultater fra Rigs­revi­sio­nens undersøgelse: 

  • at der, også når der tages højde for faktorer, som sygehusene ikke har ansvar for såsom livsstil, samlivsstatus og evne til at tage imod be­hand­ling, er statistisk sammenhæng mellem forskelle i opfyldelsen af pro­cesindikatorer og patientens risiko for genindlæggelse og død
  • at der i perioden 2007-2016 var en betydelig andel patienter, der ikke fik opfyldt alle relevante procesindikatorer (mål for kvalitet af en be­handlingsydelse) inden for syg­doms­­­områderne hjertesvigt, slag­til­fæl­de (apopleksi) og hoftenære lårbensbrud
  • at de værst stillede patienter fik opfyldt alle relevante procesindika­to­­rer i mindre grad end de bedst stillede patienter, hvilket er en in­di­ka­tion på uensartet behandling
  • at der er statistisk sammenhæng mellem forskelle i opfyldelsen af alle relevante procesindikatorer og patientens risiko for genindlæggelse og død
  • at undersøgelsen ikke viser systematiske forskelle mellem re­gio­ner­ne."

Senest opdateret den 18. januar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00