Beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse brugte i 2018 ca. 590 mio. kr. på at gennemføre vedligeholdelsesprojekter på Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Forsvarets indkøb på vedligeholdel­ses­området er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb. Rigsrevisionens gennemgang af 64 vedlige­holdel­ses­projekter har vist, at der var helt basale fejl og mangler i 54 af projekterne, fx manglende funktionsadskillelse, mangelfulde forretnings­gange og mangel på intern kontrol.

Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigel­ses­forbry­delser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fore­tager indkøb på vedligeholdel­ses­området – uden at Forsvars­ministeriet efterfølgende kan opdage det.

Statsrevisorerne er bekendt med, at der i én sag ved retten er rejst tiltale mod 2 tidligere medarbejdere fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt medarbejdere hos leverandører og underleverandører om mandatsvig, bedrageri og bestik­kelse, og at der i en anden sag er indgivet politianmeldelse af yderligere 2 medarbejdere i styrelsen.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet på dette områ­de ik­ke har levet op til sit ansvar for at tilrettelægge regnskabs­væsenet og kontrollere, at reglerne overholdes. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke i tide har under­rettet Rigsrevisionen om konstaterede uregelmæssigheder.

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvars­ministe­riets Ejendomsstyrelse i flere tilfælde har givet Rigsrevisio­nen ufuldstændi­ge og urigtige oplysninger. Statsrevisorerne påtaler, at dette er i strid med lov om revisionen af statens regnskaber m.m., § 12."

Senest opdateret den 6. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00