Beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det dan­ske drikkevand skal leve op til en række grænseværdier for ind­hold af pesticider m.m., som også er fastsat ud fra et forsigtigheds­prin­cip. Grænseværdierne er fastsat for at sikre et højt sund­heds­mæssigt beskyt­telsesniveau, og at vandet kan drikkes uden sundhedsrisiko.

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for overvågning og beskyttelse af grundvandet i Danmark og skal sikre overholdelsen af fastsatte krav. Kommunerne og vandværkerne har ansvaret for at over­våge mængden af pesticider i drikkevandet. Kravene fremgår bl.a. af grundvandsdirektivet og drikkevandsdirektivet samt af de danske implementeringer heraf i bl.a. lov om vandforsyning.

Miljø- og Fødevareministeriet fastsætter på pesticidlisten, hvilke pesti­cider kommunerne og vandværkerne obligatorisk skal teste for i drikke­vandet. Ministeriet opdaterer pesticidlisten én gang om året på bag­grund af resul­taterne fra ministeriets over­vågning af grundvandet og andre datakilder, herunder data fra vandværkernes boringskontrol.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljø- og Fødevareministeriets over­våg­ning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesti­cid­midler har været særdeles mangelfuld. Det er således usikkert, om ministeriets overvågning sikrer, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider nærmer sig grænseværdien for summen af pesticider i grundvandet. Ministeriet har endvidere givet dispensationer til pesticidmidler uden at vise sikker anvendelse i forhold til grundvandet. Dette udgør en ri­si­­ko for forure­ning af miljø og grundvand og kan have konsekvenser for borgernes sund­hed.

Statsrevisorerne finder det stærkt foruroligende, at Miljø- og Føde­­va­reministeriet i en række tilfælde ikke har reageret på kon­krete ad­var­sler om, at pesticider findes i grundvandet. I 2 tilfælde har mi­ni­ste­ri­et først reageret mere end 10 år efter, at mini­steriet modtog advarsler om pesticider i grundvandet. Efterfølgende er de 2 pesticider fundet i ca. 26 % og 31 % af de undersøgte vandboringer.

Statsrevisorerne konstaterer, at Miljø- og Fødevareministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider ikke er blevet bedre, siden Statsrevisorerne i december 2011 afgav beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

  • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke kan dokumentere en faglig afkla­ring af, hvorfor pesticider, der opfylder kriterierne for op­tagelse på pesticidlisten, alligevel ikke er optaget på listen.
  • At der er givet dispensation for anvendelsen af 18 udvalgte pesticid­midler, uden at der foreligger dokumentation for, at anvendelsen var sikker i forhold til grundvandet.
  • At Miljø- og Fødevareministeriet for 13 ud af 18 udvalgte pesticidmidler har fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandsrisikoen.
  • At Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til ét pesticid­middel, på trods af at ministeriet fra 2004 har vidst, at midlet udgjor­de en uacceptabel risiko for grundvandet og ikke kunne god­ken­des i for­hold til de danske krav til vurdering af kræftrisiko for sprøjtebrugere.
  • At Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til ét pesticid­middel i perioden 2013-2018, som ministeriet forbød i 2011, bl.a. på grund af for lang nedbrydningstid.
  • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret et fuldstændigt data­grund­lag til at gennemføre en risikobaseret kontrol af erhvervsmæs­sige brugeres anvendelse af pesticidmidler. Dermed er der risiko for, at relevante virksomheder ikke bliver udtaget til kontrol, ligesom indberetningerne til Europa-Kommissionen om pesticidanvendelse kan være behæftede med fejl."

Senest opdateret den 6. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00