Beretning om lægemiddelanbefalinger

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge sundhedsloven udarbejder Sundhedsstyrelsen på vegne af Sund­heds- og Ældreministeriet anbefalinger om brugen af lægemidler, som de alment praktiserende læger skal følge og/eller forholde sig til, når de tilbyder patienterne behandling.

Statsrevisorerne finder det problematisk, at brugen af lægemidler ud­skrevet i almen praksis i flere tilfælde kun langsomt tilpasses nye eller ændrede lægemiddelanbefalinger fra Sundheds­styrelsen. Risikoen er, at patienterne ikke får den behandling, som har størst effekt og/eller har færrest mulige bivirkninger.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Sundheds- og Ældre­ministeriet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på og under­støttet, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger følges og får størst mulig effekt i almen praksis.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på:

  • At kun 3 ud af 6 undersøgte lægemiddelanbefalinger udvikler sig i den ønskede retning, og i ét tilfælde går udviklingen i den forkerte retning.
  • At Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger og Lægemiddel­styrel­sens tilskudsafgørelser ikke i alle tilfælde understøtter hinanden.
  • At Sundheds- og Ældreministeriets formidling af lægemiddelanbe­falin­ger ikke er let tilgængelige for de alment praktiserende læger, og at læ­gerne hovedsageligt søger deres information fra andre kilder end Sundhedsstyrelsen.
  • At Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at regionerne videreformidler Sundheds­styrelsens lægemiddelanbefalinger, selv om regioner­ne ikke er forpligtede til det. Undersøgelsen viser, at regionernes formidling er uensartet og i nogle tilfælde i modstrid med Sundhedsstyrelsens.
  • At der i alle regioner er læger med uhensigtsmæssig udskrivning af lægemidler, men at regionernes muligheder for at overvåge og reagere over for dette er begrænsede.

Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at Sundheds- og Ældreministeri­et sammen med regionerne afklarer, hvordan et nyt system kan give mini­steriet, regionerne og de alment praktiserende læger bedre viden om lægernes udskrivningsmønstre og implementeringen af Sund­hedsstyrel­sens lægemiddelanbefalinger. "

Senest opdateret den 15. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00