Beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2019 om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Sagsbehandlingstiderne for arbejdsskadesager har i en længere periode været lange. I juli 2016 overtog Ar­bejds­­markedets Erhvervssikring (AES) sagsbehandlingen af arbejdsskadesager, som indtil da blev varetaget af Arbejdsskadestyrelsen under Beskæftigelsesministeriet. AES er en selv­ejende institution under ATP, som ledes af en bestyrelse med repræsen­tanter fra arbejdsmarkedets parter. Hensigten med at etablere AES var bl.a. at styrke sagsbehandlingen ved at udnytte ATP’s mange års erfaring med administration i stor skala. AES var en del af udflytningen af statslige arbejds­pladser. AES’ udflytning til ATP’s centre i Haderslev, Vordingborg og Hillerød har fundet sted gradvist i perioden medio 2016 - december 2018 og har bevirket en høj personale­omsætning.

AES behandlede 33.000 nye arbejds­skade­sager i 2018. Sagerne skal afgø­res korrekt og inden for de lovfastsatte tidsfrister, da lange sagsbehand­lings­tider kan have negative konsekvenser for borger­nes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelses­mini­ste­riet og AES i perioden 2011–2018 ikke har sikret, at bor­gernes arbejdsskade­sager bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister. Statsrevisorerne konstaterer dog, at der siden 2016, hvor AES overtog opgaven, overordnet set har været en positiv udvikling i andelen af sager, der overholder de lovfastsatte tids­frister.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at AES ikke har sikret en positiv udvikling i produktiviteten af sagsbehandlingen af arbejdsskadesager. Produktiviteten var markant lavere i 2018 end i 2013. Således er de gennemsnitlige lønudgifter pr. arbejds­skadesag steget fra ca. 1.400 kr. i 2013 til ca. 2.700 kr. i 2018.

Statsrevisorerne peger på, at Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for kortere sagsbehand­lings­tider af arbejds­ska­­de­sager. Beskæftigelsesministeriet bør således forbedre rammerne, og AES bør arbejde på at styrke samarbejdet med eksterne aktører med henblik på at modtage informationer hurtigere.

Beskæftigelsesministeriet og AES har peget på en række forhold, som har vanskeliggjort korte sagsbehandlingstider og høj produktivitet, bl.a. styrket kvalitet i sagsbehandlingen, ændret retspraksis, indhentning af oplys­ninger fra eksterne aktører og udflytningen med deraf følgende høj perso­naleomsætning. Hverken Beskæftigelses­ministeriet eller AES kan dog dokumentere, i hvilket omfang disse forhold kan begrunde overskridel­sen af de lovfastsatte tidsfrister.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på:

  • I 2016, 2017 og 2018, hvor AES har haft ansvaret for sagsbehandlingen, har produktiviteten været særligt lav. Den faldende produktivitet skyldes en stigning i de samlede lønudgifter og ikke faldende produk­tion.
  • I perioden 2014-2018 har overholdelsen af 3-månedersfristen for afvisning af arbejdsulykkesager været på under 30 %, og i 4. kvartal 2018 blev kun 14,6 % af sagerne behandlet inden for 3-måneders­fristen.
  • Ca. ⅔ af sagsbehandlingstiden af en arbejdsskadesag går med at afven­te informationer fra eksterne aktører, fx oplysninger fra praktiseren­de læger, arbejdsgivere og forsikringsselskaber."

Senest opdateret den 15. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00