Beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. september 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Kulturmini­­steriets forvaltning af Statens Kunstfonds (herefter Kunstfonden) tilskud er tilrettelagt effektivt, så det sikres, at tilskudsmodtagerne når de fastsat­te mål.

Kunstfondens formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kultur i udlandet. I 2018 uddelte Kunstfonden 549,3 mio. kr. i kunststøtte. Kunstfondens kunstfaglige udvalg uddeler midler fra ca. 68 puljer til en række forskellige kunstområder. Midlerne uddeles hovedsageligt på baggrund af ansøgninger. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Kunstfonden og ansvarlig for tilskudsforvaltningen.

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstill­ende, at Kulturministeriet har tilrettelagt tilskudsforvaltningen i Kunstfonden, så den ik­ke i alle tilfælde understøtter, at tilskudsmodtagerne når de fastsatte mål.

Kunstfondens kriterier for tildeling af tilskud har i en række tilfæl­de ikke været tilstrækkeligt klare. Det gør det vanskeligt at afgøre, om de ansøgere, der modtager tilskud, er dem, der i størst muligt omfang lever op til tildelingskriterierne.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Slots- og Kulturstyrelsen i en del af tilskudssagerne (ca. 16 %) ikke kan dokumentere, at tilskudsmodtagerne har brugt tilskuddet i overens­stemmelse med formålet.

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse resultater fra Rigs­re­vi­sio­nens undersøgelse:

  • Kunstfonden og Slots- og Kulturstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad en hensigtsmæssig proces for tildeling af tilskud. Kunstfondens behandling af ansøgere foregår ensartet på tværs af udvalgene, men der er ikke for alle puljer opstillet klare tildelingskriterier, der gør tildelingsprocessen gennemsigtig.
  • Kunstfonden annoncerer alle puljer over for potentielle ansøgere, men tildelingskriterierne, der anvendes ved vurdering af ansøgninger­ne, fremgår ikke i alle tilfælde af puljeopslagene.
  • Informationerne på den fællesstatslige puljeportal er ikke altid opdaterede og ensrettede i forhold til oplysningerne på Kunstfondens hjemmeside.
  • Kunstfonden har uden hjemmel uddelegeret afgørelseskompeten­cen vedrørende tildeling af transportstøtte til orkestre og ensembler til en brancheorganisation.
  • Afslag på tilskud var i ca. 19 % af de gennemgåede sager mangel­fulde.
  • Kunstfondens økonomiske og faglige opfølgning på projekt- og driftstilskud er ikke helt tilstrækkelig, og Kunstfondens evaluering af puljer er ikke tilstrækkeligt dokumenteret og systematisk.
  • Slots- og Kulturstyrelsen understøtter gennem information og rådgivning af udvalgsmedlemmerne, at Kunstfonden iagttager habili­tetsreglerne i behandlingen af ansøgere og tildeling af tilskud."

Senest opdateret den 16. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00