Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Rigsrevisionen har afdækket en række forvaltningsmangler og regelbrud, som vi vil orientere Statsrevisorerne om med denne beretning. På Skatteministeriets område har vi 3 kritiske udtalelser. En kritisk udtalelse er udtryk for væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler.

Vi har en kritisk udtalelse om Skatteministeriets forvaltning af inddrivelsesopgaven. Inddrivelsesindsatsen har været præget af omfattende dataproblemer og begrænset sy­stemunderstøttelse for langt hovedparten af fordringsmassen. Restancerne til det offentlige er steget til 118,2 mia. kr. i 2018.

Vi har desuden en kritisk udtalelse, fordi Skatteministeriet ikke har tilskrevet renter på en ræk­ke områder. Det har medført et tab for staten på minimum 400 mio. kr.

Den sidste kritiske udtalelse handler om, at Skatteministeriet ikke forvalter i overensstemmelse med loven, fordi ministeriet har undladt at sende nummerplader til inddra­gelse hos politiet, når ejerne mangler at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift.

Vi har ikke en kritisk udtalelse på andre ministerområder, men revisionen har afdækket en række andre sager, som vi ønsker at gøre Statsrevisorerne opmærksom på.

Sagerne handler bl.a. om virksomheder, der ikke har udbetalt korrekt løn eller ikke overholder regler om arbejdstid. Der er større eller mindre regelbrud, fejl eller mangler hos virksomheder på 14 ministerområder.

Sagerne handler også om mangler i virksomhedernes forvaltning af tilskud. Den mangelfulde tilskudsforvaltning giver risiko for, at tilskuddet ikke opfylder det samfundsmæssige formål, der var hensigten med bevillingen.

Sagerne handler desuden om alvorlige mangler i it-sikkerheden hos Rigspolitiet, Sundhedsdatastyrelsen og Banedanmark. Manglerne øger risikoen for, at systemer og data kan kompromitteres, og at systemerne svigter, så virksomhederne ikke kan varetage dele af deres opgaver.

Beretningen bygger på vores revision af statens forvaltning i 2018. Vi har undersøgt, om ministeriernes forvaltning af afgrænsede emner understøtter, at ministerierne overholder regler og varetager skyldige økonomiske hensyn.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om ministerierne har forvaltet de udvalgte emner i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at kontrollere ministerierne.

Senest opdateret den 6. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00