Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2018

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. august 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorernes grundlovsbestemte gennemgang af statsregnskabet base­rer sig primært på Rigsrevisionens bevillingskontrol og vurdering af statsregnskabets fuldstændighed, der fremgår af denne beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018, og på de sager, som rigs­revisor på grund af deres kritiske, principielle eller tværgående betyd­ning har valgt at rapportere om i beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018.  

Revisionen har vist, at ministerierne har overholdt deres bevillinger, og at statsregnskabet for 2018 er rigtigt – bortset fra virk­ningen af Rigsrevisionens forbehold på § 38. Skatter og afgifter. Rigsrevi­sionen vurderer, at langt hovedparten af skatterne og afgifterne er regi­streret korrekt i statsregnskabet. 

Rigsrevisionen har dog fundet så mange væsent­­lige fejl, usikker­he­der og uafklarede differencer i Skatte­ministeriets oplysninger om skatter og afgifter, at det ligesom sidste år er usikkert, om ind­tægts­­siden i stats­regn­skabet er korrekt. Det finder Statsreviso­rerne sær­deles kritisabelt.

Statsrevisorerne ser med meget stor alvor og bekymring på, at Rigs­revi­sionen for anden gang har taget forbehold for, om § 38. Skatter og afgifter er rigtig.

Statsrevisorerne har siden 2005 afgivet 22 beretninger om Skat­te­mi­nisteriet og SKAT og har siden 2009 gjort Folke­tinget og skiftende re­geringer opmærksom på de alvorlige problemer på skatteom­rådet. I 2018 pegede Statsrevisorerne således på behovet for at styrke og gen­opbygge skatte­for­valt­ningen i Danmark og efterlyste en prio­ri­te­ring af skatteområdet hos regering og Folketing.

I forbindelse med Folketingets godkendelse af statsregnskabet for 2017 i april 2019 var der bred enighed blandt Folketingets partier om, at gen­op­bygning af en effektiv skatte­forvaltning er af højeste prioritet. Det kan Statsrevisorerne tilslutte sig, men samtidig beklage, at det endnu ikke har haft den fornødne effekt.

Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at de in­den afgivelsen af Endelig betænk­ning over stats­regn­skabet for 2018, som finder sted i februar 2020, vil søge tvivlsspørgsmål af betydning for Fol­ke­tingets godkendelse af stats­regnskabet – især på skatteområdet – afklaret bedst muligt.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de øvrige mini­sterier overordnet set har en god og sikker regnskabsforvaltning.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende:

  • At flere statslige virksomheder har brudt bevillingsreglerne og hand­let i strid med Folketingets beslutninger.
  • At flere statslige virksomheder ikke har efterlevet statens regnskabs­principper og regnskabsregler.
  • At flere statslige virksomheder ikke i tilstrækkelig grad har etableret den forudsatte adgangsstyring til statens økonomisystemer eller den funktionsadskilte kontrol i forbindelse med betaling og bogføring. Det­te har medført risiko for fejl og svig. Fx har en medarbejder i So­cial­styrelsen over en årrække fået udbetalt store tilskudsbeløb til eg­ne konti.

Statsrevisorerne konstaterer, at der i 2018 var et overskud på 41,4 mia. kr. i statens driftsregnskab. Statens virksomheder havde i 2018 drifts­ud­gifter på 698,1 mia. kr. og driftsindtægter på 739,5 mia. kr. Statens ud­gif­ter var samlet set 6,3 mia. kr. mindre end bevilget, svarende til 0,9 %. Sta­ten har haft merindtægter på 37,2 mia. kr., svarende til 5,3 %."

Senest opdateret den 16. august 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00