Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2018

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2018 er rigtigt, bortset fra § 38. Skatter og afgifter, hvor vi har taget et forbehold. Skatteministeriet har fortsat udfordringer med at sikre og dokumentere, at statsregnskabets oplysninger om skatter og afgifter er korrekte. Vi har konstateret flere betydelige fejl, væsentlige usikkerheder og uafklarede differencer. Skatteministeriet har ikke kunnet opgøre det konkrete fejlniveau, da ministeriet ikke kan afklare, hvordan de konstaterede usikkerheder og differencer påvirker regnskabets § 38 og dermed indtægtssiden af statsregnskabet. Det er dog Rigsrevisionens vurdering, at langt hovedparten af skatterne og afgifterne er registreret korrekt.

Rigsrevisionen konkluderer også, at ministerierne har overholdt deres bevillinger i 2018.

Beretningen indeholder også en række andre revisionssager, som Rigsrevisionen vil orientere Statsrevisorerne om, fordi de er principielle, kritiske eller tværgående. Flere virksomheder har fx omgået eller brudt bevillingsreglerne og dermed handlet i strid med Folketingets beslutninger. Beretningen indeholder også eksempler på virksomheder, der ikke efterlever statens regnskabsprincipper og regnskabsregler og dermed giver misvisende oplysninger i regnskabet. Beretningen indeholder også flere sager, hvor der har været risiko for fejl eller svig, fordi virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad har etableret funktionsadskilte kontroller i forbindelse med betaling og bogføring. Vi redegør også for en række sager, hvor skøn og vurderinger giver anledning til usikkerhed om de beløb, virksomhederne har registreret i regnskabet.

Beretningen bygger på vores revision af statsregnskabet for 2018. Statsregnskabet er et samlet regnskab for de ministerier, der har afholdt udgifter og opkrævet indtægter for staten.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige, og om ministerierne har overholdt deres bevillinger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at behandle statsregnskabet.

Senest opdateret den 6. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00