Beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2018 om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Siden 2002 har det i medfør af registreringsloven været muligt for virksomheder og privatpersoner at få udbetalt restværdien af registreringsafgiften af et køretøj, der eksporteres til udlandet. Det blev i 2002 estimeret, at der samlet set ville blive udbetalt eksportgodtgørelse for ca. 35 mio. kr., men SKAT har siden 2013 udbetalteksportgodtgørelse for mere end 1 mia. kr. om året. 

Fra 2008 har virksomheder, der er registreret for registreringsafgift, haft selvanmelderret. Dette indebærer, at de selv har kunnet fastsætte værdien af køretøjer, der eksporteres, og anmode SKAT om eksportgodtgørelse på baggrund heraf. Efter idriftsættelsen af Det Digitale Motor Register (DMR) i 2012 giver selvanmelderretten adgang til, at virksomheder selv kan angive beløb til godtgørelse direkte i DMR. Selvanmelderne har siden 2013 stået for gennemsnitligt 63 % af værdifastsættelserne, og selvanmelderne har i perioden modtaget ca. 70 % af den udbetalte eksportgodtgørelse.

Skatteministeriet har haft kendskab til misbrug af ordningen siden 2008, og dette er underbygget med flere interne rapporter siden 2015. Der er udbetalt eksportgodtgørelse til køretøjer, der ikke er berettiget hertil, og køretøjer er blevet værdisat for højt af selvanmeldere, ligesom SKATs complianceundersøgelse på området viser, at der er sket uberettigede udbetalinger i meget betydeligt omfang.

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer er meget utilfredsstillende.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at SKATs kontrolindsats på området ikke har været tilrettelagt på en måde, der afspejler SKATs viden om misbrug.  

Statsrevisorerne bemærker: 

  • at SKAT ikke har tilrettelagt kontrollerne af ordningen, så det sikres, at selvanmelderne oplever en kontinuerlig risiko for at blive opdaget og sanktioneret, hvis de misbruger ordningen
  • at SKAT stort set ikke har benyttet sig af lovhjemlen til at nægte at registrere en virksomhed som selvanmelder eller bringe registrering til ophør ved mistanke om misbrug
  • at SKAT reelt ikke har sanktioneret selvanmeldere, der misbruger ordningen, fx ved at udstede bøder.

Statsrevisorerne konstaterer, at siden ordningen med selvanmeldere blev automatiseret med oprettelsen af DMR medio 2012, er antallet af selvanmeldere steget."

Senest opdateret den 14. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00