Beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. juni 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om denne undersøgelse efter anmodning fra Finansudvalget. Baggrunden var, at Finansudvalget i forbindelse med behandling af fortroligt aktstykke B ikke kunne få oplyst, hvad 80,3 mio. kr. bevilget på Akt 77 var blevet brugt til. Begge aktstykker havde til formål at finansiere nye veterinære stald- og laboratoriefaciliteter på henholdsvis Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Akt 77 gav DTU mulighed for at afholde udgifter til byggeriet på i alt 142,1 mio. kr., hvoraf 80,3 mio. kr. skulle finansieres af laboratorie­puljen og 61,8 mio. kr. af DTU. 

Statsrevisorerne konstaterer, at de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen, som Finansudvalget bevilgede på Akt 77 til byggeri af veterinærlaboratoriet på DTU, ikke er blevet anvendt. Årsagen er, at DTU annullerede byggeriet i maj 2017, da byggeriet ikke kunne realiseres inden for den økonomiske ramme, og da det var uklart, om DTU fremadrettet skulle varetage det veterinære beredskab.  

Statsrevisorerne konstaterer også, at budgetvejledningen ikke indeholder regler, der har forpligtet Uddannelses- og Forskningsministeriet til at orientere Finans­udvalget om, at laboratoriebyggeriet var annulleret. I forbindelse med Finansudvalgets behandling af fortroligt aktstykke B gav Uddannelses- og Forskningsministeriet yderligere oplysninger vedrørende Akt 77. Der kunne dog på daværende tidspunkt fortsat være anledning til tvivl om, hvorvidt DTU fremadrettet ville anvende midlerne til at opføre veterinærlaboratoriet. 

Statsrevisorerne bemærker: 

  • At DTU forventer, at laboratoriebyggeriets forberedende faser samlet set vil have kostet ca. 63 mio. kr.
  • At Bygningsstyrelsen, som forvalter laboratoriepuljen, vurderer, at der ikke er hjemmelsgrundlag for at udbetale de 80,3 mio. kr. til DTU, da laboratoriet ikke er opført. En udbetaling fra laboratoriepuljen til dækning af nogle af DTU’s omkostninger til de forberedende faser vil ifølge Bygningsstyrelsen kræve et nyt aktstykke.
  • At DTU ikke er enig i Bygningsstyrelsens vurdering af udbetalingsbetingelser­ne, og at en vurdering heraf afventer en anmodning fra DTU og en afgørelse fra Bygningsstyrelsen. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil afgive et orienterende aktstykke til Finansudvalget i 2018, der bl.a. giver en status på de 80,3 mio. kr. 

Statsrevisorerne skal oplyse, at begrundelsen for at flytte opgaven vedrørende det veterinære beredskab fra DTU til Københavns Universitet/Statens Serum Institut fra 2020 vil blive undersøgt i en kommende beretning."

Senest opdateret den 20. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00