Beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. juni 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2016 om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om de ansvarlige ministerier sikrer, at de flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand, afholdes i overensstemmelse med internationale retningslinjer, bl.a. OECD’s DAC-direktiv. Statsrevisorerne har endvidere anmodet om en undersøgelse af, hvordan regler og praksis for finansiering af flygtningerelaterede udgifter påvirker udviklingsbistanden. 

De internationale retningslinjer for opgørelse af udviklingsbistand er fastsat af OECD. OECD’s komité for udviklingsbistand (DAC) har udformet et direktiv, hvori det er fastsat, at en del af medlemslandenes flygtningerelaterede udgifter kan medregnes som udviklingsbistand. 

Statsrevisorerne konstaterer dog, at DAC-direktivet på nogle områder er så overordnet, at OECD’s medlemslande selv må fortolke, hvilke flygtningerelaterede udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand. Det er fx ikke muligt at vurdere, om postasyludgifter, udgifter til afviste asylansøgere og udgifter til Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets sagsbehandling bør medregnes. 

Statsrevisorerne konstaterer på basis af den betydelige usikkerhed om OECD-kriterierne og om antallet af flygtninge, at de ansvarlige ministerier har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Udenrigsministeriet trods usikkerhed om størrelsen af de flygtningerelaterede udgifter har sikret en tilfredsstillende forudsigelighed i udviklingsbistanden i forhold til udsving i 2015 og 2016. Statsrevisorerne konstaterer dog samtidig, at der i 2016 skulle have været givet tilsagn for yderligere ca. 1 mia. kr., hvis målsætningen om at give tilsagn for 0,71 % af BNI skulle have været opnået. 

Den generelle usikkerhed om antallet af flygtninge kan dog medføre større usikkerhed om størrelsen af udviklingsbistanden og dermed medføre mindre forudsigelighed i udviklingsbistanden. Dermed er der risiko for, at Danmark fremadrettet ikke lever op til FN’s målsætning om at give min. 0,7 % af BNI i udviklingsbistand.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Udenrigsministeriet har implementeret en ny model for beregning af udviklingsbistand og flygtningerelaterede udgifter, som vil styrke forudsigeligheden. 

Statsrevisorerne konstaterer, at de flygtningerelaterede udgifter i 2016 udgjorde ca. 20 % af Danmarks udviklingsbistand. Statsrevisorerne finder, at det er vigtigt med åbenhed om anvendelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand, herunder også de flygtningerelaterede udgifter."

Senest opdateret den 14. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00