Beretning om effektiv kontrol

Beretningen handler om en række statslige myndigheders kontrol af virksomheder. Beretningen er gennemført med henblik på at indsamle og formidle viden om tilrettelæggelse af en effektiv kontrol. 

Det er virksomhedernes ansvar at sætte sig ind i og følge de gældende regler og love, men myndighedernes kontrol kan medvirke til at øge regelefterlevelsen og dermed bidrage til at fremme høj sikkerhed på det gældende område. Det er myndighedernes ansvar at sikre en effektiv kontrol inden for de lovgivnings- og resursemæssige rammer, ligesom myndighederne har ansvaret for at følge udviklingen på kontrolområdet, bl.a. for at sikre, at regelefterlevelsen på kontrolområdet er tilfredsstillende. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere udvalgte myndigheders tilrettelæggelse af kontrol af virksomheder. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har myndighederne tilrettelagt en effektiv kontrol?
  • Har myndighederne samarbejdet med andre myndigheder i forbindelse med kontrol af virksomhederne? 

Det er Rigsrevisionens vurdering, at ingen af de undersøgte kontrolordninger fuldt ud lever op til alle de opstillede forudsætninger for at kunne tilrettelægge en effektiv kontrol. På baggrund af undersøgelsens resultater er det Rigsrevisionens vurdering, at der bør udarbejdes fælles inspirationsmateriale, som kan vejlede og understøtte de enkelte myndigheders arbejde med at effektivisere kontrollen af virksomhederne. Det er endvidere Rigsrevisionens vurdering, at dataudveksling mellem myndighederne og/eller samordning af kontrollen vil kunne styrke kontrollens effektivitet og reducere kontrollens belastning for virksomhederne. Rigsrevisionen skal derfor anbefale, at der, fx i regi af et tværministerielt forum, tages hånd om en sådan udviklings- og koordineringsopgave. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2016.

Senest opdateret den 25. april 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00