Beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. februar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Region Midtjylland har ansvaret for at bygge Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup). DNU er budgetteret til 6,35 mia. kr., og DNV-Gødstrup har et budget på 3,15 mia. kr. (2009-priser). Staten giver tilskud til byggerierne gennem Kvalitetsfonden med en betingelse om, at den økonomi­ske ramme er fastlåst. Det betyder, at regionen skal dække uforudsete udgifter til byg­geriet, enten ved at gennemføre besparelser i byggeriet eller ved at trække på byg­geriets reserver. Særligt nu, hvor byggerierne er i udførelsesfasen, og hvor re­gio­nen har gennemført en række besparelser ved at ændre i byggerierne, er det nødvendigt med en god styring af risici og reserver. 

Sundheds- og Ældreministeriet fører skærpet tilsyn med de 2 byggerier, da ministe­­riet er bekymret for, om regionen kan overholde den låste økonomiske ramme, og for, om byggeriernes reserver kan dække uforudsete udgifter. 

Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, Sundhedsministeriet og regionens egne rådgive­re har gennem flere år gjort opmærksom på behovet for, at regionen forbedrer risi­ko- og reservestyringen i forbindelse med byggeriet af DNU. 

Statsrevisorerne finder, at Region Midtjyllands styring af risici og reserver i byg­geriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Det Nye Hospital i Vest har væ­­ret utilfredsstillende.  

Statsrevisorerne skal pege på risikoen for, at yderligere besparelser og æn­dringer i byggerierne kan forringe byggeriernes kvalitet og funktionalitet. 

Statsrevisorerne bemærker:

  • At risikostyringen i de 2 byggerier har været forskellig. Risikostyringen i DNU har været mangelfuld og usystematisk, mens den i DNV-Gødstrup har været mere sy­­stematisk.
  • At reservestyringen ikke har kunnet danne grundlag for en vurdering af, om reser­verne kan dække byggeriernes risici."

Senest opdateret den 22. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00