Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af statslige udbud af it-drift og -vedligeholdelse. Statsrevisorerne ønskede at få undersøgt: 

  • om staten udbyder udliciterede opgaver vedrørende it-drift og -vedligeholdelse
  • årsagerne til eventuelt manglende udbud
  • risikoen for leverandørafhængighed. 

Statens samlede udgifter til it-drift og -vedligeholdelse udgjorde ca. 4,6 mia. kr. i 2014. Digitaliseringsstyrelsen har – på baggrund af en konsulentrapport – estimeret, at statens samlede udgifter til udliciteret it-drift udgjorde ca. 1,5 mia. kr. i 2011. 

Udbudsegnede opgaver i staten skal med passende mellemrum sendes i udbud eller på anden måde markedsvurderes. Hensigten er bl.a., at der ved offentlige indkøb opnås bedst mulig udnyttelse af offentlige midler gennem effektiv konkurrence. 

Manglende udbud af større kontrakter om it-drift og -vedligeholdelse har – særligt på SKATs område – været et kendt problem, som Finansministeriet og Folketinget løbende er blevet orienteret om. Forklaringen har bl.a. været, at manglende systemdokumentation har gjort det dyrt og vanskeligt at udbyde systemerne. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at 8 større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse aldrig har været udbudt. Kontrakterne tilhører SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen, og de samlede kontraktudgifter svarer til 19 % af kontraktudgifterne til større kontrakter vedrørende it-drift og -vedligeholdelse i staten.  

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende: 

  • at der i 24 ud af 72 gennemgåede kontrakter er risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne er indgået med begrænset konkurrence
  • at SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at konkurrenceudsætte og udbyde kontrakter og reducere afhængigheden af leverandørerne
  • at der er er risiko for, at de statslige institutioner som følge af manglende (gen)udbud ikke har draget nytte af det generelle prisfald og den teknologiske udvikling på området. 

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at de 28 institutioner, der indgår i undersøgelsen, ved seneste kontraktindgåelse har tilstræbt at sikre uafhængighed og mulighed for at skifte leverandør ved udformningen af kontrakter om it-drift og -vedligeholdelse."

Senest opdateret den 14. december 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00