Beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse på baggrund af, at Skatteankestyrelsen ikke har levet op til de mål, som Folketinget blev stillet i udsigt, da man i 2013 ændrede klagestrukturen på skatteområdet. Skatteankestyrelsen blev ved lov etableret den 1. januar 2014 som en ny styrelse under Skatteministeriet. Skatteanke­styrelsen modtager og behandler alle klager over SKATs afgørelser og fordeler dem til afgørelsesmyndighederne, som er skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen afgør desuden klager over inddrivelsessager og klager over visse administrative afgørelser fra SKAT. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen ikke har indfriet formålet om en mere effektiv og tidssvarende klagebehandling.  

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider er uacceptabelt lange, at produktiviteten er halveret, og at sagsbeholdningen næsten er fordoblet, mens tilgangen af sager har været næsten konstant. Samtidig er omkostningerne pr. klagesag steget fra ca. 12.200 kr. i 2013 til ca. 22.300 kr. i 2016. 

Statsrevisorerne finder det særdeles utilfredsstillende, at borgere og virksomheder i gennemsnit oplever en sagsbehandlingstid for realitetsbehandlede klager på ca. 27 måneder i 2016 (alene i klagefasen). Dertil kommer, at den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle klager i 2016 er ca. 8 måneder højere end i 2013. 

Statsrevisorerne anerkender, at Skatteankestyrelsen har haft nogle udfordringer som helt ny styrelse med ny organisationsstruktur, nye arbejdsprocesser, usikker budgettering og mange medarbejdere med lav anciennitet. Det var baggrunden for, at Folketinget tildelte Skatteankestyrelsen en merbevilling for perioden 2014-2017. Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteankestyrelsen endnu ikke har indfriet formålet med merbevillingen, som var at behandle et større antal sager og holde sagsbehandlingstiderne på et acceptabelt niveau. 

Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet fremadrettet sikrer et solidt grundlag for, at Skatteankestyrelsen kan nedbringe sagsbehandlingstiderne, øge produktiviteten, følge god forvaltningsskik og leve op til mål for sagsbehandlingstiden."

Senest opdateret den 14. december 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00