Beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat af 5. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i NaturErhvervstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for annoncering og brugen af tildelingskriterier for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig annoncering samt fondenes overvejelser om, hvordan opslag bedst annonceres, og om fondene følger de nye regler om brugen af tildelingskriterier
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for at overføre uforbrugte midler mellem projekter og med at sikre, at faste ansøgere ikke behandles særskilt, samt at reglerne sikrer, at det er gennemsigtigt for alle parter, på hvilket grundlag tilskudsmidlerne bliver omfordelt, og at dette sker på en ensartet måde for alle ansøgere
 • Miljø- og Fødevareministeriets og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
 • Miljø- og Fødevareministeriets praksis med at indhente dokumentation i klagesager og ministeriets arbejde med at skærpe retningslinjerne for vurdering af habilitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med hensigtsmæssige egenkontrolprogrammer, som skal understøtte et øget fokus på principperne for effektiv tilskudsforvaltning, både i forhold til sagsgan­ge og i forhold til sagsbehandlingen af konkrete sager

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven, herunder afvikling af forsinkede opgaver
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på fondens efterlevelse af reglerne om annoncering og brug af tildelingskriterier
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på fondenes videre arbejde med effektmål og effektevaluering, herunder ministeriets kommende årsrapport for 2018 til Folketinget
 • Miljø- og Fødevareministeriets planlægning og tilrettelæggelse af evalueringen af fondene i 2022.

Senest opdateret den 11. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00