Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. oktober 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Husdyr-MRSA er en nyere multiresistent bakterie, der hurtigt har spredt sig fra landbruget til resten af samfundet. Bakterien er således i 2014 registreret i 68 % af de danske slagtesvinebesætninger, og et stigende antal personer er registreret smittet med husdyr-MRSA. Resistente bakterier er svære at behandle og medfører øgede omkostninger i sundhedssektoren. Miljø- og Fødevareministeriet (Fødevareministeriet) har det overordnede ansvar for indsatsen mod husdyr-MRSA, men ministeriet samarbej­der med især Sundheds- og Ældreministeriet (Sundhedsministeriet) om opgaverne vedrørende resistente bakterier.

Statsrevisorerne konstaterer, at den stigende forekomst af resistente bakterier er et problem for landbruget og folkesundheden, som skal løses i et tæt samarbejde mellem fødevare- og sundhedsmyndighederne.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Fødevareministeriet siden 2010 ikke har arbejdet effektivt for at bremse forekomsten af husdyr-MRSA. Fødevareministeriet har således ikke kunnet udarbejde en bekæmpelsesstrategi på grund af utilstrækkelig viden på området om bl.a. smitteveje og effekten af de forskellige indsatser.

Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at Fødevareministeriet hverken har vurderet risici eller prioriteret indsatsen mod husdyr-MRSA under hensyntagen til omkostningerne for sundhedssektoren.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Fødevareministeriet med handlingsplanen for husdyr-MRSA fra april 2015 lægger op til en langsigtet bekæmpelsesstrategi med mål for indsatsen.

Statsrevisorerne kritiserer dog, at Fødevareministeriet fortsat ikke har planer om at prioritere indsatsen under hensyntagen til helheden, dvs. både sundhedsøkonomiske, erhvervsøkonomiske og eventuelt andre samfundsøkonomiske omkostninger."

Senest opdateret den 24. februar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00