Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 30. januar 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udbetaling Danmark er en ny selvejende institution, som skal overtage udbetalingen af en række offentlige ydelser fra kommunerne og en enkelt ydelse fra staten. Formålet er at effektivisere administrationen og at give borgerne en mere ensartet sagsbehandling. Etableringen af Udbetaling Danmark skal reducere antallet af årsværk til sagsbehandling, og om 2 år skal den medføre en samlet besparelse på knap 300 mio. kr. årligt.

Udbetaling Danmark har overtaget administrationen af familieydelser og barselsdagpenge i slutningen af 2012, mens administrationen af folkepension, førtidspension og boligstøtte overtages den 1. marts 2013. ATP er ved lov udpeget til at varetage Udbetaling Danmarks administration og sagsbehandling. Det sker på baggrund af en administrationsaftale med bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

Etableringen af Udbetaling Danmark er et højrisikoprojekt, bl.a. på grund af overflytningen af mange medarbejdere fra kommunerne til Udbetaling Danmark og krav om udbetaling til tiden af ca. 180 mia. kr. til ca. 2 mio. borgere.

Statsrevisorerne konstaterer, at Udbetaling Danmark er etableret efter et grundigt og omfattende forarbejde, mens det endnu udestår at vurdere resultaterne på en række områder, herunder:

  • om den økonomiske effektiviseringsgevinst kan realiseres
  • om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende, fx vedrørende omfanget af den hjælp og vejledning, kommunerne fortsat skal yde borgerne
  • om borgerne oplever en tilfredsstillende service og mindst samme serviceniveau som før etableringen af Udbetaling Danmark
  • om Social- og Integrationsministeriet etablerer et effektivt og aktivt overordnet tilsyn."

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00