Beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat af 4. marts 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper). Notatet er baseret på brevveksling og møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og handler om fremdriften på de områder, der var fokus på i beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses initiativer og regionernes behov for understøt­telse af den specialespecifikke registrering, herunder om Statens Serum Institut får udarbejdet en fælles skabelon til udvikling af specialespecifik registrering. 
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger, samt ministeriets initiativer til sikring af bedre beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne. Rigs­revisionen vil i den forbindelse have særligt fokus på, om Statens Serum Institut gennemfører undervisning af det personale, som har ansvaret for registreringsopgaven på sygehusene. Endvidere vil Rigsrevisionen have fokus på, om der sker en forbedring af den ambulante registrering, dels gennem udvikling i antallet af sammedagspakker, dels gennem kravsspecifikationen til udbuddet af en ny datamodel for Landspatientregisteret. En ny datamodel for Landspatientregisteret skal desuden mindske dobbeltregistreringer og give øget fokus på kvaliteten i registreringerne. 
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet til tiden med den rette kvalitet. Rigsrevisionen vil herunder følge, om ministeriet og Danske Regioner i 2014 gennemfø­­rer evalueringen af konsekvenserne af fremrykningen af fordelingsregnskaberne samt resultaterne af Statens Serum Instituts tiltag for at forbedre fordelingen af omkostninger til lægeløn, implantater og medicin i sygehusenes fordelingsregnskaber.

Senest opdateret den 11. marts 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00