Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udarbejde en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening fra start til slut
 • resultatet af arbejdet med at forbedre brugerven­ligheden på tværs af sammenhængende løsninger, herunder dels Digitaliseringsstyrelsens arbejde med området i digitaliseringsstrategien, dels samar­bejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervs­styrelsen om at udvikle en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening på tværs af sammenhæn­gende løsninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets og Justitsministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
 • Ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.
 • Finansministeriets arbejde med at understøtte institutionernes styring af udliciteret it-drift og -ved­ligeholdelse med henblik på at sikre langsigtede og sparsommelige løsninger.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de 3 udestående legacy-kontraktkomplek­­ser, der aldrig har været udbudt
 • Ministeriernes arbejde med de 9 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhæn­gig­hed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurren­ce.

 • Notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse
 • Følg sagen


Notat om beretning om energispareordningen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2016 om energispareordningen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets brug af nye udvælgelsesmetoder i forbindelse med de årlige stikprøvekontroller
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på, om energiselskaber trækker underkendte energibesparelser fra i deres indberetninger
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets nye værktøjer til kontrol med energiselskabernes egenkontrol
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets kontrol med energiselskabernes omkostninger til energispareordningen
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets bagudrettede kontroller af forhold om mistanke om misbrug af energispareordningen, herunder også den bagudrettede kontrol af forholdet om mulig krydssubsidiering mellem koncernforbundne selskaber. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om momskontrollen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2019 om momskontrollen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets initiativer for at styrke opfølgningen over for virksomheder, der ikke angiver moms
 • Skatteministeriets initiativer for at styrke kontrollen med, at virksomheder angiver korrekt moms
 • Skatteministeriets initiativer for at styrke reaktionen over for virksomheder, der ikke betaler moms.

 • Notat om beretning om momskontrollen
 • Følg sagen


Notat om svar på supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretning nr. 12/2019 om momskontrollen

Rigsrevisionen har udarbejdet et faktuelt notat om baggrunden for fastsættelsen af Skatteministeriets foreløbige momstilsvar og Kammeradvokatens vurdering heraf. Notatet er udarbejdet som svar på et supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretning nr. 12/2019 om momskontrollen.

Der er i notatet redegjort for:

 • baggrunden for fastsættelsen af Skatteministerierets foreløbige momstilsvar
 • Kammeradvokatens vurdering af SKATs praksis frem til ultimo 2011 vedrørende foreløbige fastsættelser af moms.

Notatet er udarbejdet som en faktuel redegørelse og indeholder derfor ingen vurderinger.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 17. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00