Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark

Verdens lande tilsluttede sig i 2015 FN’s 2030-dagsorden med 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål er udmøntet i 169 delmål og 244 indikatorer, som skal bruges til at måle fremdriften mod opnåelsen af verdensmålene. I 2017 udgav den daværende regering en national handlingsplan for opfølgning på verdensmålene, som bl.a. indeholder 37 nationale målsætninger. Beretningen gør status over ministeriernes arbejde med verdensmålene i Danmark i perioden 2015-2020. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Hvordan har ministerierne arbejdet med verdensmålene med udgangspunkt i både FN’s delmål og den tidligere regerings handlingsplan?
  • Har ministeriernes fremdriftsrapportering været egnet til at orientere Folketinget om fremdriften i forhold til handlingsplanens nationale målsætninger?
  • Har Danmarks Statistik rapporteret tilfredsstillende på FN’s delmål og indikatorer?

Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriernes arbejde med verdensmålene indtil nu har været baseret på, at deres generelle virke og politik allerede favner verdensmålene. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at ministerierne kun undtagelsesvist har taget nye initiativer eller lagt særlige planer for at realisere verdensmålene. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes og Danmarks Statistiks rapportering ikke er tilstrækkeligt egnet til at orientere om fremdriften mod opfyldelse af verdensmålene i Danmark. Konsekvensen er, at det er vanskeligt for såvel Folketinget som offentligheden at få indsigt i, om der er fremdrift mod realisering af FN’s verdensmål i Danmark.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i november 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Statsrevisorernes anmodning var foranlediget af en anmodning fra Folketingets Finansudvalg.


Beretning 
om byggeriet af Niels Bohr Bygningen

Beretningen handler om byggeriet af Niels Bohr Bygningen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- og Boligministeriet, herunder Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet, har styret ændringer i byggeriet af Niels Bohr Bygningen tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Bygningsstyrelsen sikret, at bygningens projektgrundlag var fastlagt i tilstræk­kelig grad?
  • Har Bygningsstyrelsen sikret, at beslutninger om ændringer i byggeriet blev truffet på et tilstrækkeligt grundlag?

Rigsrevisionen vurderer, at Transport- og Boligministeriet har haft en meget utilfredsstillende styring af ændringer i byggeriet af Niels Bohr Bygningen. Konsekvensen er, at den mangelfulde ændringsstyring har bidraget til den samlede fordyrelse på ca. 2,4 mia. kr., som ikke har ført til forbedringer af bygningens kvalitet. Desuden har manglerne i styringen af de gennemgåede ændringer bidraget til forsinkelsen på ca. 4 år, der bl.a. har medført, at de ønskede gevinster for forskning og uddannelse indtil videre er udeblevet.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2019.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 23. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00