Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.  

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • resultatet af de 3 eksterne undersøgelser
 • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
 • arbejdet med kompenserende kontroller ved godkendelse af spærrede fakturaer
  – og dokumentationen heraf
 • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 • Notat om beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Følg sagen


Notat om beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljøministeren og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

Overvågning af pesticider i grundvandet 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre forvaltnings- og administra­tionsgrundlaget i forhold til grundvandsovervågningen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at kunne opgøre den samlede mængde af pesticider i grundvandet og resultatet af det internationale gennemsyn af Miljøstyrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågningen af grundvandet
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at vurdere forvaltnings- og administrationsgrundlaget for dispensationer til pesticidmidler
 • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets evaluering af Miljøstyrelsens faglige metoder til vurdering af risiko for grundvandet, når der gives dispensationer til pesticidmidler
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et administrativt grundlag, der gør det muligt at anvende indberettede sprøjtejournaloplysninger i kontroløjemed
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol.

 • Notat om beretning om sikring af grundvandet mod pesticider
 • Følg sagen


Notat om beretning om tilskud på fiskeriområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af grundbetingelsen 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde nye regler, der implementerer EU’s strafpointsystem
 • Miljø- og Fødevareministeriets initiativer med at udarbejde et operationelt administrationsgrundlag for strafpointsager
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at opdatere Fiskeristyrelsens Overtrædelsesregister.

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de øvrige væsentlige krav

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at anvende de rette støttesatser
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

Rigsrevisionen finder en stor del af Miljø- og Fødevareministeriets initiativer tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

 • Notat om beretning om tilskud på fiskeriområdet
 • Følg sagen


Notat om beretning om behandling af konkurrencesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens implementering af initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om overtrædelse af konkurrenceloven
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens implementering af initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden i den del af fusionssagerne, der vedrører prænotifikationsfasen
 • Udviklingen i sagsbehandlingstiden for strafferetlige konkurrencesager hos SØIK. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:


Notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Social- og Indenrigsministeriets arbejde med at udmønte en større andel af puljer, der skal give viden om effekt
 • Social- og Indenrigsministeriets arbejde for at sikre, at der for effektpuljer efter afprøvningsfasen er dokumenteret viden om effekt
 • Social- og Indenrigsministeriets arbejde for at gøre ministeriets forhandlingsoplæg med puljeforslag til satspuljeaftalen mere gennemsigtigt, så det bedre understøtter prioritering af puljer, der giver viden om effekt
 • Social- og Indenrigsministeriets indsats for på systematisk vis at samle viden fra puljeevalueringer, herunder sikre, at Vidensportalen giver aktuel viden om, hvad der virker på socialområdet.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om togenes punktlighed

Rigsrevisionens notat af 20. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2017 om togenes punktlighed.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Transport- og Boligministeriets og DSB's arbejde med at fastsætte et nyt krav for DSB's operatørpunktlighed
 • Transport- og Boligministeriets arbejde med at analysere, om den nuværende frekvens er hensigtsmæssig
 • DSB’s arbejde med at ansætte op mod 200 medarbejdere på DSB's værksteder
 • Banedanmarks tiltag for at forbedre projektplanlægningen af større sporfornyelsesprojekter.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvotekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af fartøjshandler og kvotehandler
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes. 

Rigsrevisionen finder en stor del af Miljø- og Fødevareministeriets initiativer tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvo­tekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes.

 • Notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri
 • Følg sagen


Notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • de tværgående initiativer blandt ministerierne, som måtte blive taget med henblik på et øget samar­bejde på tværs i relation til såvel deling af data om virksomheder og kontrolresultater som samarbej­de om metoder og systemer
 • ministeriernes arbejde med at sikre et bedre kend­skab til kontrollens effekt.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder de skærpede krav til dokumentation
 • resultatet af SKATs gennemgang af de berosatte anmodninger om refusion af ud­bytteskat og resultatet af gennemgangen af udbetalingerne foretaget via bankordningen
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger i stil med den tidligere bankordning
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at sikre et opdateret risikobillede for SKAT, ministeriets arbejde med at etablere en intern styring, som fører til, at der handles på identificerede risici, og departementets skærpede procedurer vedrørende overvågning af skatte- og afgiftsindtægterne.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat og resultatet af analysen vedrørende kontrolstrategien
 • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
 • resultatet af Skattestyrelsens implementering af det nye fælles risikoregister for he­le Skattestyrelsen, som forventes færdigimplementeret i 2021, og ministeriets udrulning af det koncernfælles rammeværk for risikostyring, hvor der forventes at foreligge et første koncernfælles risikooverblik og et for hver styrelse i 2. halvår 2020.

 • Notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat
 • Følg sagen


Notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer.

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets arbejde med at fastsætte et mere dækkende effektmål på finansloven for SKATs inddrivelse af restancer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 31. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00